စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈရရွိရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေခ်း


ျမန္မာအစိုးရကေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္အရင္းအျမစ္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေခ်းေငြေပးအပ္ရန္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ ေန႔တြင္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။


ယခုေခ်းေငြကို စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ လက္ရွိစိန္ေခၚမႈျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ အစိုးရ၏အသံုးစားရိတ္ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။“လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဆိုျပဳထားတဲ့ မူဝါဒေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အေထာက္အကူနဲ႔ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာအေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ဖို႔၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစတဲ႔ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ပိုမုိလက္လွမ္းမီၿပီး ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္နုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ ဥပမာ-ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို နည္းပါးၿပီး တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းထားနုိင္မယ္ဆုိရင္ အရည္အေသြးျမင္႔မားတဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္ေရာက္လာနိုင္မွာျဖစ္တယ္။ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးနုိင္မွာျဖစ္ၿပီး အားလုံးပါဝင္ႏုိင္တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္ '' ဟု စီမံကိန္း ႏွင္႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။


ယခုေဆာင္ရြက္သြားမည္႔လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈအား ဗဟိုဘဏ္ကေထာက္ပံ႔ေနရမႈကို အဆံံုးသတ္နုိင္ရန္၊ နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင္႔ မူဝါဒအေျချပဳ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈစနစ္ တည္ေဆာက္နုိင္ရန္တို႔ ပါဝင္ ေၾကာင္း သိရသည္။


လင္းလင္းေအာင္