ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္နည္းမ်ား


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားစြာေသာေနရာမ်ားတြင္ စည္ပင္မွ ေပးေသာေရကိုမရရိွျခင္း၊ မ်ားစြာေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရႀကီးျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စံႏႈန္းမ်ားထက္ မ်ားစြာပိုမိုက်ပ္တည္းစြာ သင္ၾကားေနရျခင္းစေသာ ျပႆနာေပါင္းစံုတုိ႔တြင္ ေန႔စဥ္သြားလာေရးႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာစီးဆင္းမႈေႏွးေကြး ျခင္းသည္ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းသင့္ေသာ ျပႆနာမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု စာေရးသူယူဆပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ စာေရးသူကို မီဒီယာမ်ားကလည္းမ်ား စြာေမးၾကသည္၊ ထိုကိစၥမွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ စြမ္းအင္ပိုမိုသံုးစဲြရျခင္းစသည္တုိ႔ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနၿပီး ေန႔စဥ္သြားလာေနရသူအမ်ားစုတုိ႔ ခံစားေနရေသာ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ဤေဆာင္းပါးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေန႔စဥ္ခရီးသြားစနစ္မ်ားမွ အခက္အခဲမ်ား၊ ယင္းတုိ႔၏ဇာစ္ျမစ္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုတင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။


ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဘာသာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္ခဲ့သူတဦးအေနႏွင့္ ဦးစြာတင္ျပလိုသည္မွာ Urban fabric ေခၚ ၿမိဳ႕ျပဖဲြ႕စည္းမႈစနစ္တရပ္ဆိုသည္မွာ (System comprising of several correlated and interconnected sub-components) စနစ္ငယ္၊ အစိတ္အပိုင္းေပါင္းမ်ားစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ စနစ္ႀကီးတရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာတရပ္၊ အစိတ္အပိုင္းတခုကို ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္လွ်င္ မ်ားစြာေသာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရိွေသာ အစိတ္အပိုင္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ကိုပါ တဲြဖက္ေျဖရွင္းနိုင္မွသာ ထိေရာက္မႈရိွေပမည္။


ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာစီးဆင္းမႈႏႈန္းေႏွးေကြးျခင္းျပႆနာမ်ားကို Transportat-ion and road planning ေခၚ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လမ္းစီမံကိန္းပညာသက္သက္ျဖင့္ ေျဖရွင္း၍မရပါဘဲ Landuse planning ေခၚ ၿမိဳ႕ျပေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ တဲြဖက္လုပ္ကိုင္ၾကရေပမည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာစီးဆင္းမႈႏႈန္းေႏွးေကြးျခင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္လ်က္ရိွေသာအခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္ သည္။


၁။       လမ္းအေျခအေန (Road conditions)


၂။       ယာဥ္ေၾကာထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ (Traffic ma-nagement systems)


၃။       ၿမိဳ႕ဧရိယာႏွင့္ ယာဥ္စီးေရအခ်ဳိး (Vehi-cle density)


၄။       ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသံုးျပဳေသာ လူဦးေရအခ်ဳိး (Motorization degree)


၅။       လမ္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ဧရိယာအခ်ဳိး (Road area ratio)


၆။       ေန႔စဥ္သြားလာမႈတြင္အျခား အသံုးျပဳစနစ္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္အေျခအေန (Conditions of alternative tran-sportation systems) (ဥပမာ- ရထား၊ ဓာတ္ရထားစနစ္ စသည္တုိ႔၏ အေျခအေန)


၇။       ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ (Landuse pattern)


လမ္းအေျခအေန


(Road conditions)


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လမ္းအေျခအေန Road conditions ႏွင့္ ပတ္သက္ပါမူ လမ္းအမ်ားစုတုိ႔သည္ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း၊ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚ လမ္းသြယ္မ်ား မၾကာမၾကာ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းျခင္း စသည္တုိ႔မွာ အမ်ားအသိပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုအခ်က္မွာ ၿမိဳ႕တြင္းယာဥ္ေၾကာစီးဆင္းမႈႏႈန္းမ်ား ေႏွးေကြးျခင္းကို ပံ့ပိုးလ်က္ရိွပါသည္။ ဤျပႆနာမွာ လြယ္ကူစြာျပင္ဆင္၍မရဘဲ ေရရွည္အားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းနိုင္ပါမည္။


 


ယာဥ္ေၾကာထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္


(Traffic management systems)


ယာဥ္ေၾကာထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ Integrated traffic management system ေခၚဆက္စပ္စုေပါင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္တပ္ဆင္သင့္ေပသည္။ ထိုစနစ္တြင္ Traffic lights ေခၚ မီးပိြဳင့္ မ်ားတခုႏွင့္တခု ဆက္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ပါက ယာဥ္ေၾကာစီးဆင္းမႈတြင္ ၁၅%  ခန္႔ ပိုမိုလ်င္ျမန္ႏိုင္သည္ဟု စာေပမ်ားတြင္ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ဤျပႆနာမွာ အခိ်န္တိုအတြင္း၊ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ မီးပိြဳင့္မ်ား တိုးခဲ်႕ျခင္း၊ Coordinated traffic lights ေခၚ မီးပိြဳင့္မ်ား ဆက္စပ္စုေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ခန္႔မွန္းေျခ ေဒၚလာသန္း (၁၅-၂၀) ၀န္းက်င္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားခန္႔မွန္းၾကသည္။


ၿမိဳ႕ဧရိယာႏွင့္ယာဥ္စီးေရအခ်ဳိး (Vehicle density) ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသံုးျပဳေသာ လူဦးေရအခ်ဳိး (Motorization degree)


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္းျပားသည္မွာ Motorization degree ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသံုးျပဳေသာ လူဦးေရအခ်ဳိးမွာမ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ထိုသည္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ယာဥ္သိပ္သည္းမႈ၊ ၿမိဳ႕ဧရိယာ ႏွင့္ယာဥ္ဦးေရအခ်ဳိး Vehicle density သည္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ နိႈင္းစာလွ်င္ ၃ ဆခန္႔ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ (ပူးတဲြပါဇယား) သုိ႔ေသာ္ Peak hour ေခၚ အလုပ္တက္ဆင္းခိ်န္မ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာ စီးဆင္းမႈႏႈန္းမွာ ယာဥ္သိပ္သည္းမႈမ်ားစြာပိုမိုေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ လြန္စြာေႏွးေကြးေနျခင္းမွာ ဆက္လက္သုေတသနျပဳလုပ္ၾကရပါဦးမည္။ ယခုလက္ရိွ စဥ္းစားမိသည္မွာ အခ်က္ ၅၊ လမ္း ဧရိယာႏွင့္ ၿမိဳ႕ဧရိယာအခ်ဳိး (Road area ratio) ႏွင့္ အခ်က္(၇) (Land-use pattern) ေခၚ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံတုိ႔အေပၚ မ်ားစြာ မူတည္ေပမည္။


လမ္းႏွင့္ၿမိဳ႕ဧရိယာအခ်ဳိး


(Road area ratio)


Road area ratio သည္ အဆင္ေျပေသာ ဥေရာပၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ၂၅ % မွ ၃၀ % ခန္႔ရိွၾကၿပီး ယာဥ္ႀကီးမ်ားပိုမိုသံုးစဲြေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ၃၅%  ေက်ာ္ရိွၾကသည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕အေျခအေနမွာ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းပါမည္၊ ၁၅% ခန္႔ထက္မပိုဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ အတိအက်သိရန္ တြက္ခ်က္လ်က္ရိွပါေသးသည္။ လက္ရိွ ခန္႔မွန္းရသည္မွာ ထို Road area ratio သည္လြန္စြာ ေလ်ာ့ နည္းသည္ကတေၾကာင္းႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ (Land-use pattern) တုိ႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ယာဥ္ေၾကာစီးဆင္းမႈကို ေႏွးေကြးေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္မည္ဟု ယူဆရသည္။


ပညာရွင္မ်ား သေဘာတူညီခ်က္မွာ Eleva-ted express inner ring road ေခၚ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အဓိကလမ္းမႀကီး မ်ားကို ၂ ထပ္၊ အတြင္းပတ္ လမ္းတည္ေဆာက္၍ ခရီးရွည္သြားယာဥ္ေၾကာႏွင့္ ခရီးတိုသြားယာဥ္ေၾကာတုိ႔ ခဲြျခားၿပီး အမ်ားျပည္သူသံုး ဘတ္စ္ကားႀကီးမ်ားကို အျမန္သြားလမ္း အေပၚလမ္းေပၚတြင္သြားေစျခင္းျဖင့္ အထက္တြင္ တင္ျပထားသည့္ဘတ္စ္ကားစီးခရီးသည္မ်ားကို အခိ်န္သက္သာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။


ယင္းကိစၥကို ယခုေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ပံုစံမ်ားေရးဆဲြေနၿပီဟု ဖတ္ရပါသည္။


ေန႔စဥ္သြားလာမႈတြင္ အျခားအသံုးျပဳစနစ္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္အေျခအေန (Conditions of alternative transportation systems)


အမ်ားျပည္သူတုိ႔ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနၾကေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ % မ်ားကို ေလ့လာပါလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပည္သူလူထု၏ ၇၉% သည္ ေန႔စဥ္ခရီးအတြက္ ဘတ္စ္ကားကိုအသံုးျပဳ ၾကရသည္၊ ၃% သည္ ဘတ္စ္ကားႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားကိုပူးတဲြအသံုးျပဳၾကရသည္။ ၁% မွာ ရထားကို အသံုးျပဳ၍ ၈% မွာ ကိုယ္ပိုင္ကားကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေန႔စဥ္သြားလာရသူမ်ားမွ အသံုးျပဳၾကေသာစနစ္အခ်ဳိးမ်ား ခဲြျခားပံုကိုပံု(၁)တြင္ တင္ျပပါသည္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာ စီးဆင္းမႈေႏွးေကြးျခင္းတုိ႔မွ ခံစားရေသာသူမ်ားမွာ ဘတ္စ္ကားကို အသံုးျပဳၾကရေသာ လူထု ၈၂% ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ကားအသံုးျပဳသူ ၈%  စုစုေပါင္း ၉၀% ခန္႔ျဖစ္ပါမည္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာစီးဆင္းမႈ ေႏွးေကြးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပည္သူလူထု၏ ၃၀%  ခန္႔မွာ ေန႔စဥ္အလုပ္ခြင္သုိ႔ သြားရေသာအခိ်န္ နံနက္အသြား ၂ နာရီ၊ ညေနအျပန္ ၂ နာရီခန္႔ လိုအပ္ၾကသည္။ ထိုသူတုိ႔အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၈ နာရီ ေပါင္းလွ်င္ စုစုေပါင္း ေန႔စဥ္ ၁၂ နာရီခန္႔ အိမ္မွခဲြခြာၾကရသည္။ ထိုသူတုိ႔အတြက္ နားခိ်န္ႏွင့္ မိသားစုႏွင့္အတူ ေနရခိ်န္ဆိုသည္မွာ လြန္စြာနည္းပါးေတာ့သည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွအျခားေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္တရပ္မွာ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ လြန္စြာတန္ဖိုးရိွပါသည္။ ရထားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္သည္ေဈးသက္သာသည္၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းသည္စေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ခရီးသြားမ်ားမွ (၇၀-၈၀ % )ခန္႔အထိပင္ ႀကိဳးစားသယ္ယူၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္စာရင္းအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၄ %  ခန္႔သာ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕တြင္ လြန္စြာတန္ဖိုးရိွေသာ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ အစိုးရတုိ႔အေျမာ္အျမင္ ႀကီးစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ရထားစနစ္ကို လူဦးေရပိုမိုဆဲြေဆာင္ ရန္တိုးခဲ်႕ျခင္း၊ ျမန္ဆန္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။


ယခုေျပးဆဲြေနေသာ ဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ Bus Rapid Transport ေခၚ ဘတ္စ္ကားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔လမ္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာစီးဆင္းမႈ ေႏွးေကြးျခင္း ျပႆနာမ်ားေလ်ာ့ နည္းပါမည္။


ေျမအသံုးခ်မႈ ပံုစံ


(Land-use pattern)


ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ (Land-use pattern) ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမိုင္းေၾကာင္းအေျခအေနအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ Commercial establishments စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုအမ်ားစုတုိ႔မွ ၄၈ % သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဧရိယာ၏ ၁၀%%  ခန္႔သာရိွေသာ ဆူးေလ ဘုရားပတ္၀န္းက်င္ရိွ ၿမိဳ႕ထဲပိုင္းႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဗဟန္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ စေသာ ၿမိဳ႕အတြင္းပိုင္းဇုန္မ်ားတြင္ စုၿပံဳေနရာယူထားၾကသည္။ ထိုသည္ကို အေျခခံ၍ ၄၃ % ခန္႔ေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူတုိ႔သည္ ထို ၁၀ % ခန္႔ေသာ ၿမိဳ႕ထဲပိုင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕အတြင္းပိုင္းသုိ႔ ေန႔စဥ္သြားလာၾကသျဖင့္ ထိုေနရာမ်ားသုိ႔ ဦးတည္ေသာလမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုလမ္းေၾကာသြားဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ားသည္ ေန႔စဥ္အလုပ္သြား အလုပ္ဆင္းခိ်န္မ်ားတြင္ အထူးပိုမိုက်ပ္တည္းၾကသည္။


ထိုကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ား စုၿပံဳေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာစီးဆင္းမႈႏႈန္း မွာလည္း လြန္စြာေႏွးေကြးသည္။ တိက်စြာ ဥပမာေပးေဖာ္ျပရေသာ္ နံနက္ ၈း၃၀ နာရီမွ ၉း၃၀ အလုပ္ သြားခိ်န္အတြင္း ကမာၻေအးေစတီမွ ဆူးေလ ဘုရားလမ္း/အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္သုိ႔ ၆ မိုင္ရိွေသာခရီးကို ပ်မ္းမွ်မိနစ္ ၂၀ သာေမာင္းႏွင္ရ၍ ထိုဆူးေလဘုရားလမ္းမွ ဘုန္းႀကီးလမ္း ၁ မိုင္ခရီးကို ၄၀ မိနစ္ေမာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုႏႈန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေသာႏႈန္းထက္ပင္ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ အဓိကအေၾကာင္းမွာ ထိုေနရာမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ားစုၿပံဳေနျခင္းႏွင့္ Floor Area Index ေခၚ ၾကမ္းခင္းဧရိယာ သိပ္သည္းမႈ လြန္စြာျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (FAI= Total Floor/Land Area) ဥပမာေပးရ ေသာ္ ထို FAI ေခၚ ၾကမ္းခင္းဧရိယာ သိပ္သည္းမႈမွာ ေရႊေတာင္ၾကားရပ္ကြက္တြင္ (၀ .၂)ခန္႔ရိွ၍ ၿမိဳ႕ထဲျဖစ္ ေသာ လသာ၊ ပန္းဘဲတန္းစေသာ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ (၂ . ၆) ခန္႔ ၁၃ ဆခန္႔ ပိုမိုျမင့္မားသည္။ ပံု(၂)တြင္ ထို FAI ေခၚ ၾကမ္းခင္းဧရိယာသိပ္သည္းမႈႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာႏႈန္းမ်ား တဲြဖက္ေနပံုကို ေဖာ္ျပပါ သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ထိုၿမိဳ႕ထဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ယာဥ္ ေၾကာစီးဆင္းမႈႏႈန္း လြန္စြာေႏွးေကြးျခင္းသည္ မီးေဘးကဲ့သုိ႔ အေရးအေၾကာင္း အႏၲရာယ္တစံုတရာ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါလွ်င္ ပစၥည္းတန္ဖိုးႏွင့္ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ပါသည္။


ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ (Land-use pattern) ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ယခုရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ပံုစံမွာ Monocentric ေခၚ ၿမိဳ႕စီးပြားေရးဇုန္ (Business district) တခုတည္းရိွေသာစနစ္မွ Multi-centre system ေခၚ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား ခဲြျခားထားေသာစနစ္သုိ႔ ေရွရွည္အားျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းသင့္သည္။ ယခုမိမိတုိ႔ၿမိဳ႕ထဲေခၚ ဆူးေလေစတီ ေတာ္၀န္းက်င္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္သည္ ၿမိဳ႕ ဧရိယာ၏ ၃ % သာရိွေသာ္လည္း လူဦးေရ ၂ သိန္းေက်ာ္ စုၿပံဳေနထိုင္ၾက သည့္အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုတုိ႔မွ ၂၁% တည္ရိွေနျခင္းသည္ ယာဥ္ေၾကာစီးဆင္းမႈ နႈန္း လြန္စြာေႏွးေကြးသည့္အျပင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္တစံုတရာ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါလွ်င္ မီးသတ္ယာဥ္၊ အသက္ကယ္ယာဥ္တုိ႔ အျမန္သြားရန္ခက္ခဲၿပီး ထိုေနရာပတ္၀န္းက်င္ တရပ္လံုး ဒုကၡႏွင့္ႀကံဳၾကရပါမည္။ ထိုလြန္စြာ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ကို အေျခခံ၍ မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕တြင္ Business Centres ေခၚ ၿမိဳ႕စီးပြားေရးဇုန္မ်ား ခဲြျခားထားသင့္သည္။ ထို Business Centres စီးပြားေရးဇုန္မ်ား အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေသာ ၂ ထပ္ အျမန္ လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္သင့္သည္။


 ဇယားပံု-၃


ပံု(၂) FAI ေခၚ ၾကမ္းခင္းဧရိယာသိပ္သည္းႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာႏႈန္းမ်ားတဲြဖက္ေနပံု။ 


စက္မႈက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး


အဓိကအေၾကာင္းတရပ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ လူဦးေရ၏ ၉ %  သည္သာ ထုတ္လုပ္မႈ က႑၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုႀကီးမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ၾက၍ ၁၁% မွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ အျခား ၈၀ %  ခန္႔ မွာ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ပံ့ပိုးမႈက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ထိုအခ်က္မွာ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား ေပါမ်ားျခင္းကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရိွသည္။ စက္မႈက႑တြင္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာသူမ်ားမွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စီးပြားေရးဇုန္ ဆူးေလဘုရားပတ္၀န္းက်င္ရိွၿမိဳ႕ထဲပိုင္းႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဗဟန္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္စေသာ ၿမိဳ႕အတြင္းပိုင္းဇုန္မ်ားတြင္ ေရာင္း၀ယ္ၾကျခင္း၊ Services ေခၚ ပံ့ပိုးမႈ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ စက္မႈက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးရန္မွာ စက္မႈေျမကြက္ေစ်းမ်ားႀကီးျခင္း၊ စြမ္း အင္ရရိွရန္ ခက္ခဲျခင္းစေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ စက္မႈေျမကြက္ေစ်းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တဧကခန္႔ရိွ ေျမတကြက္လွ်င္ သိန္း ၅၀၀၀ အထက္ခန္႔ရိွသည္။ စက္မႈေျမကြက္မ်ား ေစ်းႀကီးေသာ္ လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမကြက္ေပါင္းတေသာင္းေက်ာ္ ရိွၿပီး ထိုမွ ၄၀%  ခန္႔သည္ အသံုးမျပဳ၊ လစ္လပ္လ်က္ရိွသည္။ စက္မႈက႑တြင္ လုပ္သားအင္အားတိုးပြားရန္ လစ္လပ္လ်က္ရိွေသာ စက္မႈေျမကြက္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ျခင္း၊ စက္မႈေျမကြက္သစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ စြမ္းအင္တပ္ဆင္ၿပီး စက္မႈေျမကြက္မ်ားကို အမွန္တကယ္ အသံုးခ်မည့္သူမ်ားကို စာခ်ဳပ္ျဖင့္သက္သာေသာေစ်းျဖင့္ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းစသည္တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။စက္မႈက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးလာလွ်င္ လူအမ်ားအလုပ္အကိုင္ရရိွႏိုင္ၿပီး ယခု မိမိတုိ႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ ျပႆနာမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းလာေပမည္။                                                   

 


ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းအဆိုျပဳခ်က္မ်ား


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေရးသူအပါအ၀င္ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ ပညာရွင္မ်ားသေဘာတူေသာ၊ ေရတို၊ ေရလတ္၊ ေရရွည္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္ပါသည္ -


၁။       Integrated traffic management system ေခၚယာဥ္ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္မ်ား (မီးပိြဳင့္မ်ား)ကို ေပါင္းစပ္ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္တပ္ဆင္ရန္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ မရိွပါ၊ ေဒၚလာသန္း (၁၅-၂၀)ခန္႔ဟု ခန္႔မွန္း ၾကပါသည္။ ယာဥ္ေၾကာစီးဆင္မႈႏႈန္း ၁၀ % မွ ၁၅%  ခန္႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားတြက္ ခ်က္ၾကပါသည္။ (ယခုပင္ စတင္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းရပ္ျဖစ္ပါသည္)


၂။       ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားစြာေသာလမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ Parking lots position ေခၚ ယာဥ္ထားရန္ေနရာမ်ား မွားယြင္းေနပါသည္။ ထိုသည္ကို အေျခခံ၍ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ထဲပတ္၀န္းက်င္တြင္ ယာဥ္ေၾကာေႏွးေကြး ေစပါသည္။ လမ္းမ်ားအနည္းငယ္ျပင္ရပါမည္၊ လူမ်ားကို ပညာေပးရပါမည္။ (ယခုပင္စတင္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းရပ္ျဖစ္ပါသည္)


၃။       Bus Rapid Transport-BRT ဆိုသည္မွာ ဘတ္စ္ကားမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အျခား ယာဥ္တုိ႔အတြက္ လမ္းေၾကာင္းတုိ႔ သီးျခားခဲြျခားထားေသာစနစ္ကို ဆိုလိုပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အခ်ဳိ႕ေသာ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ စီမံညိႇႏိႈင္းေပးရန္သာ လိုအပ္ပါမည္။ ႀကိဳတင္ရင္းႏီွးမည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီႀကီးမ်ားရိွပါသည္။ ထိုအစစ္အမွန္စနစ္ေပၚေပါက္လွ်င္ ဘတ္စ္ကားစီးရသူမ်ားအတြက္ အခိ်န္မ်ားစြာသက္သာမည့္အျပင္ ယာဥ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းလာပါမည္။(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အခ်ဳိ႕လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ယခုပင္ စတင္သင့္ ေသာလုပ္ငန္းရပ္ ျဖစ္ပါသည္) 


၄။       ၿမိဳ႕ပတ္ရထားစနစ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ လြန္စြာတန္ဖိုးရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေန႔စဥ္ခရီးသြား ၄ % ခန္႔သာ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ ရထားစီးလူဦးေရ ပိုမိုဆဲြေဆာင္ရန္တိုးခဲ်႕ျခင္း၊ ျမန္ဆန္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။(ေရလတ္လုပ္ငန္းရပ္ျဖစ္ပါသည္)


၅။       Elevated express inner ring road ေခၚ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားကို ၂ ထပ္အတြင္း ပတ္လမ္းတည္ေဆာက္ရန္ ပညာရွင္မ်ား သေဘာတူၾကပါသည္။ ယင္းကိစၥကို ယခုေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ပံုစံမ်ားေရးဆဲြေနၿပီဟု ဖတ္ရပါသည္။ ထို ၂ ထပ္အတြင္း ပတ္လမ္းေပၚေပါက္လာလွ်င္ ဘတ္စ္ကားစီးသူအမ်ားစုသြားလာခိ်န္မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းလာပါမည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းမ်ားလည္း အတိုင္းအတာ အတြင္း ပိုမိုေခ်ာင္ခိ်လာေပမည္။


၆။       ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရးအေဆာက္ အအံုမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားစသည္တုိ႔သည္ ၿမိဳ၏ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းမ်ားတြင္ စုၿပံဳေနျခင္းသည္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ားေပၚေပါက္ ေစသည္။ Multi-centre system ေခၚ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား ခဲြျခားထားေသာစနစ္သုိ႔ ေရွရွည္အားျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းသင့္သည္။ (ေရရွည္အနာဂတ္အတြက္ စတင္လုပ္သင့္ေသာစီမံကိန္း)


၇။       ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူဦးေရသည္ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ တြင္ ၂ ဆခန္႔တိုး၍ ၁၀ သန္းေက်ာ္ပါမည္။ ယခုပင္ေရးဆဲြထားေသာ အျမန္လမ္းႏွင့္ ရထားလမ္းတုိ႔ပါ၀င္ေသာ အျပင္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းကို စတင္စီမံသင့္ပါ သည္။ (ေရရွည္အနာဂတ္အတြက္ စတင္လုပ္သင့္ေသာစီမံကိန္း)


အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕ျပဖဲြ႕စည္းမႈစနစ္တရပ္ဆိုသည္မွာ (System comprising of several correlated and interconnected sub-components) စနစ္ငယ္၊ အစိတ္အပိုင္းေပါင္းမ်ားစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ပတ္သက္ေနေသာစနစ္ႀကီးတရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာမ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ ထိေရာက္မႈရိွေပမည္။


ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္