ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ မူလပံုစံပ်က္ယြင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါက အျမင့္ဆံုးဒဏ္ေငြ သိန္း ၅၀ (သို႔မဟုတ္) ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္မည္

ဆူးေလဘုရားလမ္းရိွ သမုိင္း၀င္အေဆာင္အဦးတခု။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေကာ္မတီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ မူလပံုစံပ်က္ယြင္းေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက အျမင့္ဆံုးဒဏ္ေငြသိန္း ၅၀ (သို႔မဟုတ္) ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး ဆဲြထားသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္း၏ 'သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအံုမ်ားအပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ျပေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုမ်ား ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္း' ပုဒ္မ ၃၇၇(က)တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည္။


ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုကို ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ မူလပံုစံ ပ်က္ယြင္းေစရန္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းျပဳလုပ္လွ်င္ ေငြဒဏ္က်ပ္ ၁၀ သိန္းမွ က်ပ္သိန္း ၅၀ ထိ ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္ထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုး ျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္ဟု ယင္းပုဒ္မ ၃၇၇(က) တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည္။ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳနိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရိွေနၿပီး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕မွ ေတာင္းခံထားသည္။


ယင္းအျပင္ ပုဒ္မ ၃၇၇(ခ)တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) အေမြအႏွစ္နယ္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသိရိွရန္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ၿခံစည္း႐ိုးအကာအရံမ်ား စသည္တို႔ကို ျဖဳတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ပါက ေငြဒဏ္က်ပ္ ၃ သိန္းမွ က်ပ္ ၁၅ သိန္းထိျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လမွ ၁ ႏွစ္ထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္။


အလားတူ ပုဒ္မ ၃၇၇(ဂ)တြင္လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုတည္ရိွရာ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ နယ္နိမိတ္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း၊ ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ လုပ္ငန္းတခုခုလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား က်ဴးလြန္ပါက ေငြဒဏ္က်ပ္ ၁ သိန္းျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း၊ မီးရထား႐ံုးခ်ဳပ္၊ စိန္ဂၽြန္းကက္ သလစ္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း၊ မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအပါအ၀င္ သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအံု ၆၀ ေက်ာ္ စာရင္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ေစရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ႏွင့္  ဆူးေလဘုရား၀န္းက်င္တြင္ စိုက္ထူျပသထားသည္။        


လင္းလင္းေအာင္