ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း လိင္တူခ်င္းေပါင္းဖက္မႈကို အားေပး၊ လိင္တူသမားမ်ား ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေအာင္ပဲြခံေနၾက


လိင္တူခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳမႈကို တရား၀င္သတ္မွတ္ရန္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္ပါလီမန္တြင္ ၾကားနာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆႏၵမဲမ်ားေကာက္ယူခဲ့သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ စာရင္းအင္းဗ်ဴရိုက ယင္းကဲ့သို႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ၆၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း လူမ်ားစုက လိင္တူခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳမႈကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ လူမ်ားစု ေထာက္ခံမႈရခဲ့မႈေၾကာင့္ လိင္တူခ်င္း ေပါင္းဖက္မႈ လိုလားၾကသည့္သူမ်ားက မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ရိွ ဗစ္တိုရီးယားႏိုင္ငံေတာ္ စာၾကည့္တိုက္နွင့္ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ရိွ အယ္ဖရက္မင္းသားပန္းျခံတို႔ အပါအ၀င္ ၾသစေၾတးလ်ရိွ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ လိင္တူေထာက္ခံသူမ်ား ေအာင္ပဲြခံအခမ္းအနားမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အမ်ားဆႏၵမဲေပးမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။


လိင္တူခ်င္းအိမ္ေထာင္ျပဳမႈ တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒတရပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျပ႒ာန္းၿပီးပါက ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ယူေက၊ ျပင္သစ္၊ ဆီြဒင္ႏွင့္ ကေနဒါအပါအ၀င္ လိင္တူခ်င္းေပါင္းသင္းမႈကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံအုပ္စုထဲတြင္ ပါ၀င္လာေတာ့မည္။


လိင္တူခ်င္းေပါင္းသင္းမႈကို လူမ်ားစုေထာက္ခံ မဲေပးခဲ့သည့္ေအာင္ပဲြမ်ား က်င္းပသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၀ါရင့္ အိုလံပစ္ ေရကူးခ်န္ပီယံေဟာင္း အိုင္ရန္ေတာ့(ပီ)၊ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး မဂၢဒါဆူဘန္းစကီႏွင့္အဆိုေက်ာ္ ဂြ်န္ေပါရန္တို႔လည္း ပါ၀င္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေအာင္ပဲြခံအခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ေတာ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ကလိုဗာမိုးလည္း ယင္းအခမ္အနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။


ထြဋ္၀င္းထြဋ္ (Ref; CNN)