နိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို မေလးမစားျပဳလွ်င္ ေထာင္ သံုးႏွစ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ တ႐ုတ္အစိုးရ စီစဥ္ေန


နိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို မေလးမစားျပဳလုပ္သူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အသစ္တရပ္ကို တ႐ုတ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎ဥပေဒသည္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအိုကြ်န္းတို႔ကိုလည္း ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေစရမည္ဟု ဆိုသည္။


သို႔ေသာ္ ''ႏိုင္ငံတခု စနစ္ႏွစ္ရပ္''ေဖာ္ျမဴလာေအာက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးထက္စာလွ်င္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ား ပိုမိုရရိွခံစားေနရသည့္ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူမ်ားထံမွ ဆန္႔က်င္တံု႔ျပန္မႈမ်ားရိွလာႏိုင္သည္။


ေဟာင္ေကာင္တြင္က်င္းပေသာ ေဘာလံုးပဲြမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္သည့္အခါ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဘာလံုးပရိသတ္မ်ားက ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ခဲ့ၾကသည္။


 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားသီခ်င္း သီဆိုတီးမႈတ္မႈကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခိ်န္ႏွင့္ ေနရာမ်ား၌သာျပဳလုပ္ရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို ပါတီပဲြမ်ား၊ မဂၤလာေဆာင္ႏွင့္ အသုဘအခမ္းအနားမ်ားတြင္ တီးမႈတ္ျခင္းမျပဳရန္ အစိုးရက ဥပေဒကို ျပင္ဆင္အေခ်ာသတ္လ်က္ရွိသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာက ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ရာ ယင္းဥပေဒမွ ျပည္မၾကီးရိွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚသာ သက္ေရာက္ျပီး ျပစ္ဒဏ္မွာလည္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ရက္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ ယခု ျပင္ဆင္မည့္ဥပေဒသစ္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို မထီေလးစားျပဳမူမႈသည္ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈတခုက်ဴးလြန္ျခင္းဟုသတ္မွတ္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္မ်ားအထိ ခ်မွတ္ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။


ေဟာင္ေကာင္ကြ်န္းတြင္ မၾကာေသးမီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းအေပၚ မေလးမစားျပဳမူမႈမ်ားရိွခဲ့၍ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၏ ''ႏိုင္ငံတခု စနစ္ႏွစ္ရပ္''စည္းမ်ဥ္းမူ၀ါဒမ်ားကို စိန္ေခၚသကဲ့သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္မၾကီးမွ တ႐ုတ္မ်ားၾကားတြင္ ေဒါသစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။


''ဥပေဒအသစ္က လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္အေပၚ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္မွာလဲဆိုတာ စိုးရိမ္မိတယ္''ဟု ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ အတိုက္အခံအမတ္ တန္ရာခ်န္းက ေျပာခဲ့သည္။


ထြဋ္၀င္းထြဋ္


Ref; AFP