ကမၻာ့အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ၿဗိတိန္၏ ေအာက္(စ္)ဖို႔ဒ္ႏွင့္ ကင္းဘရစ္(ခ်္)တကၠသိုလ္မ်ား ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ရိွ


ေအာက္(စ္)ဖို႔ဒ္ႏွင့္ ကင္းဘရစ္(ခ်္) တကၠသိုလ္မ်ားသည္ တိုင္း(စ္)မဂၢဇင္း၏ ကမၻာ့တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဆင့္သတ္မွတ္မႈ၌ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ေအာက္(စ္)ဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္သည္ နံပါတ္ ၁ ေနရာတြင္ရိွၿပီး ကင္းဘရစ္(ခ်္)တကၠသိုလ္မွာ နံပါတ္၂ ေနရာတြင္ ရိွသည္။


ဤအဆင့္အတန္းသတ္မွတ္မႈတြင္ အဓိကအေၾကာင္းတခ်က္မွာ ယင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းႀကီးမ်ား၏ ၀င္ေငြျဖစ္ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္မ်ားတြင္ ဤေက်ာင္းၾကီးမ်ား၏ ၀င္ေငြမွာ တိုးတက္လာရျခင္းမွာ တနည္းအားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ သုေတသနခြင့္ျပဳေငြမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္နိုင္ငံက ဥေရာပသမဂၢမွ နုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ယင္း၀င္ေငြက်ဆင္းသြားနိုင္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္သတ္မွတ္ေရးမွ ဒါ႐ိုက္တာဖီလ္ဘက္တီက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။


ယင္းကဲ့သို႔ ထိပ္တန္းအဆင့္သတ္မွတ္ခံရသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ၾကားမႈ၊ သုေတသနလုပ္ငန္း၊ အကိုးအကားသာဓက လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာအျမင္နွင့္ ေက်ာင္း၏၀င္ေငြစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ တေက်ာင္းႏွင့္တေက်ာင္း ကြာဟမႈမ်ားစြာမရိွၾကေၾကာင္း တိုင္း(စ္)အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖဲြ႕က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေအာက္(စ္) ဖို႔ဒ္ႏွင့္ ကင္းဘရစ္(ခ်္)တကၠသိုလ္မ်ား၏ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းဖဲြ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ ၀င္ေငြမ်ားသည္ သိသိသာသာတိုးတက္လာခဲ့သည္။


ေအာက္(စ္)ဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္သည္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကင္းဘရစ္(ခ်္)တကၠသိုလ္သည္ ၁၁ ရာခိုင္နႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား၏ ၿပိဳင္ဖက္ျဖစ္သည့္ ကာလီဖိုးနီးယားနည္း ပညာတကၠသိုလ္နွင့္ စတန္ဖို႔(ဒ္)တကၠသိုလ္မ်ား၏၀င္ေငြမွာမူ က်ဆင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။


ကမၻာအရပ္ရပ္ နိုင္ငံေပါင္း ၇၇ နိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ထဲတြင္ အေမရိကန္ရိွ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ယခု သုေတသနျပဳခ်က္အရ အဂၤလန္နိုင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ က်န္ေသာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ကြာဟမႈမွာ ပို၍ႀကီးမားလာေနသည္ဟုဆိုသည္။ အဂၤလန္၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္သည္ နိုင္ငံေရးဖိအားေပးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေက်ာင္းသားျပႆနာမွာလည္း ႀကီးမားေနသည္။ ယင္းထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား၏ ေက်ာင္းစရိတ္မွာ ေပါင္စတာလင္ ၉၂၅၀ ရိွသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုစာရင္းဇယားမ်ားအရ အဂၤလန္တြင္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္အမ်ားအျပားရိွျပီး အေကာင္းဆံုးအဆင့္ျမင့္ ပညာေရးစနစ္တည္ရိွသည္ ဟုဆိုသည္။


ထြဋ္၀င္းထြဋ္ - Reuters