၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကံၾကမၼာ

ဆရာစံဇာဏီဘို


လူတေယာက္၏ ကံၾကမၼာသည္ ထိုလူတေယာက္အတြက္သာ သက္ဆိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတခု၏ ကံၾကမၼာကေတာ့ လူေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ယခုႏွစ္တႏွစ္ကုန္ကာ ႏွစ္သစ္တခုသို႔ ေရာက္ ပါေတာ့မည္။ ၂၀၁၈ ဆိုေသာႏွစ္သို႔ ကူးေျပာင္းပါေတာ့မည္။ ထို ၂၀၁၈ ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာက ဘယ္လိုမ်ား ရိွေနပါသလဲ။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က အေကာင္းဘက္မွာလား၊ အဆိုးေတြဘက္မွာလား ဆရာစံဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၈ အတြက္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားက ဘယ္လိုမ်ားရိွေနမလဲ။


x ၂၀၁၈ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္


- ပထမဆံုးအခ်က္က ဒီ ၂၀၁၈ အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဗမာျပည္မွာ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ဥပမာ-ႏိုင္ငံေရးလုပ္ႀကံခံရတာတို႔၊ အာဏာသိမ္းခံရတာတို႔ မရိွဘူး။ နံပါတ္ ၁ အခ်က္၊ ဒီထက္ ဒီႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ ျပည္တြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ကေတာ့ ဆက္လက္သြားေနရဦးမယ့္ အေနအထားရိွတယ္။ ေနာက္ၿပီး ခုအေနအထားပိုင္းက တိုင္းျပည္အေနအထားအရ ပိုၿပီးေတာ့ေကာင္းလာစရာအေၾကာင္းေလးေတြရိွတယ္။


ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ေန႕ကေနစၿပီးေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ အတြင္းမွာ ျပည္ပနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္ စပ္မႈေတြက ပိုၿပီးေတာ့ အားေကာင္းလာမယ္။ ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဒီျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥေလးေတြ တစတစေလ်ာ့သြားမယ္။ ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျမန္မာျပည္ေပၚမွာ အျမင္ေလးေတြ ကင္းရွင္းသြားလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြ ပိုရလာမယ္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးလမ္းေၾကာင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားလမ္းေၾကာင္းေတြ အကုန္ေကာင္းတယ္။


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ နဲ႔ မတ္ ၂၀ က တိုင္းျပည္အတြက္၊ စီးပြားလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေလး ေတြရိွတယ္။ ေကာင္းေသာနိမိတ္နဲ႔ ေကာင္းေသာအက်ဳိးေပးမႈရိွတယ္။ အဲဒါေက်ာ္သြားၿပီး ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၁၉ နဲ႔ မတ္ ၂၀ ၾကားမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ အနည္းငယ္အညံ့ေလးေတြရိွတယ္။ အဲဒီမွာေဘးဥပဒ္ေလးေတြ၊ ျပႆနာေလးေတြ နည္းနည္းရိွတယ္။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ပဋိပကၡေလးေတြရိွတယ္။ ေနာက္ဒီ၀န္ႀကီး အဆင့္ကဲ့သို႔ေသာ နံပါတ္အေျပာင္းေလးေတြ နည္းနည္းရိွမယ္။ အဲဒါေလးဆို ႏိုင္ငံေရးမွာ လႈပ္ရွားမႈအနည္း ငယ္ရိွမယ္။


မတ္ ၂၁ ကေန စၿပီးေတာ့ ဆက္တိုက္ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ဇြန္လ ၃၀ အထိ လံုး၀ေကာင္းတဲ့ နိမိတ္နဲ႔ ေကာင္းေသာ သဘာ၀ေတြလႊမ္းသြားတယ္။ ေနာက္ ဇြန္ ၃၀ နဲ႔ ဇူလိုင္ ၂၀ ၾကားမွာတခ်က္ သဘာ၀အႏၲရာယ္ နည္းနည္း ဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ ဇူလိုင္ ၂၁ နဲ႔ ၾသဂုတ္ ၂၀ အတြင္း ျပည္တြင္းပဋိပကၡေလးေတြ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေလးေတြ နည္းနည္းဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ကသိကေအာက္ျဖစ္မႈ ေလးေတြ နည္းနည္းရိွမယ္။ ေနာက္ျပည္တြင္း ပဋိပကၡ ဒီအခြန္အေကာက္ေပၚမွာ ျပႆနာ ေလးေတြရိွႏိုင္ တယ္။ အဲဒါေက်ာ္သြားၿပီးေတာ့ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ကုန္တဲ့အထိကေတာ့ ဆက္လက္ေကာင္းတဲ့ နိမိတ္ရိွတယ္။


x ႏိုင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ သမၼတ ေနရာ။


- ႏိုင္ငံေရးမွာေတာ့ အာဏာသိမ္းခံရတဲ့ အမွတ္အသားလံုး၀မရိွပါဘူး။ အဲဒါ နံပါတ္ ၁ အခ်က္။ ႏွစ္အခ်က္က သမၼတတစံုတရာ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္သြားလို႔ သမၼတအေျပာင္းအလဲလည္း မေတြ႕ပါဘူး။ ၀န္ႀကီးအဆင့္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲရိွေကာင္းရိွမယ္။ သမၼတကေတာ့ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မေတြ႕ပါဘူး။ သမၼတအသက္အႏၲရာယ္ လံုး၀မျမင္ပါဘူး။ ေနာက္ျပည္တြင္းပဋိပကၡအႀကီးစားေတာ့ မျမင္ပါဘူး။ အားလံုးေကာင္းပါတယ္။


NW