'အစိုးရက အခြန္စည္းၾကပ္မႈအေျခခံကိုတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆဲြေဖာ္ ေဆာင္ေနပါတယ္' ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အထူးစီးပြားေရးအႀကံေပး Sean Turnell ႏွွင့္အင္တာဗ်ဴး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(N


'အစိုးရက အခြန္စည္းၾကပ္မႈအေျခခံကိုတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆဲြေဖာ္ ေဆာင္ေနပါတယ္'


ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အထူးစီးပြားေရးအႀကံေပး Sean Turnell ႏွွင့္အင္တာဗ်ဴး


အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြကို ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအကဲျဖတ္သလဲ။


NLD အာဏာရတဲ့ ပထမဆံုးႏွစ္မွာ ျမန္မာ့မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္မူကို ကိုင္တြယ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၇ အကုန္မွာ ဂီ်ဒီပီရဲ႕ ၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေရာက္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈကို ကိုင္တြယ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္က လိုေငြျပမႈဟာ IMF က ျပ႒ာန္းထားတဲ့စံႏႈန္း ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မေက်ာ္လြန္ေစဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစံႏႈန္းေအာက္ရိွမွသာ အစိုးရမ်ား အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားဘတ္ဂ်က္မ်ား ဘ႑ာေရးအရ ေတာင့္ခံထားေရးအာမခံဖုိ႔ အေျခအေနပိုေကာင္း မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။


မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးတဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈက အစိုးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ပင္ကိုအားျဖင့္ ေႏွးေကြးေစခဲ့ပါတယ္။ က်န္း မာေရး၊ ပညာေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦနဲ႔ လွ်ပ္စစ္တုိ႔အေပၚ တိုးျမႇင့္သံုးစဲြမႈကို အတိုင္းအတာတရပ္အထိ ေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ စီးပြားေရးျပန္ လည္ထိန္းညိႇမႈအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ဖုိ႔နဲ႔ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ NLD က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒါဟာ အႀကီးအက်ယ္ ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ေငြေဖာင္းပြမႈျမင့္မားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုဘဏ္မွ အလြန္အကၽြံေငြေခ်းျခင္းတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္တာေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရိွမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းက ေကာင္းက်ဳိးေတြရိွေပမဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးအုပ္စုကို ေရလည္စြာ ရွင္းျပသင့္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအုပ္စုက အစိုးရရဲ႕သင့္႐ံုမွ် မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အလ်င္အျမန္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမရိွမႈမ်ားကို စီးပြားေရးမလုပ္တတ္၊  မကိုင္တတ္မႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အစိုးရက ႀကီးပြားတိုးတက္မႈသို႔ ဦးတည္တဲ့ လက္ရိွ မူ၀ါဒအေရႊ႕ အေျပာင္းရဲ႕အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒီအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမဟာဗ်ဴဟာမွာ အေျပာင္းအလဲအခ်ဳိ႕ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးအေျခခံေတြ ပိုမိုခိုင္မာလာၿပီး နိုင္ငံ တကာက Stakeholders မ်ား ပိုမိုပံ့ပိုးမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီအေရးပါတဲ့ ေျခလွမ္းကို လွမ္းႏိုင္ စြမ္းရိွမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။


 

ႏိုင္ငံတကာ Stakeholders မ်ားထံမွ အထူးရန္ပံုေငြမ်ားနဲ႔ အတိုးႏႈန္းခ်ဳိသာတဲ့ ေခ်းေငြမ်ား ရရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ ေႏွးေကြးေနရတဲ့အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားက ဘာလဲ။


ပထမအခ်က္က ယခင္အစိုးရခ်န္ရစ္ထားခဲ့တဲ့ ျပႆနာျဖစ္ဖြယ္ရိွေသာ တက္ၾကြလြန္းတဲ့ စီးပြားေရးရဲ႕ သက္ေရာက္မႈတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြေဖာင္းပြမႈျမင့္တက္မႈ၊ ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈ ႀကီးထြားမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္က အမ်ဳိးသားဗ်ဴ႐ိုကေရစီအဆင့္မွာ လတ္တေလာ ၾကည့္႐ႈဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့အခ်က္တခ်က္ရိွပါတယ္။ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ Stakeholders အခ်ဳိ႕ထံမွ ေရာက္လာတဲ့ အထူးေခ်းေငြမ်ား၊ ရန္ပံုေငြမ်ား စီး၀င္လာမႈကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းမရိွပါဘူး။ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနနဲ႔ အဲဒီရန္ပံုေငြကို ဘယ္လိုခဲြေ၀သံုးစဲြရမယ္ဆိုတာ အျပည့္အ၀ သေဘာေပါက္ဖုိ႔ အခိ်န္ေပးရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒါ့အျပင္ အစိုးရနဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနေတြဟာ သိသာထင္ရွားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ စစ္တပ္က အုပ္စိုးၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားဗ်ဴ႐ို ကေရစီစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မရိွတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီဆိုင္ရာ ဖင့္ေႏွးမႈတုိ႔သည္ အတိတ္ကာလ၀ါစဥ္အေပၚ အလြန္အမင္း ဖက္တြယ္ထားဆဲစနစ္တခုမွာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္တဲ့ အဓိက စိန္ေခၚမႈႏွစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ခဲြေ၀ေပးထားတဲ့ ရန္ပံုေငြအခ်ဳိ႕ အသံုးမခ်ႏိုင္ေသးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပေရးအေထာက္အကူျဖစ္ဖြယ္ ရိွပါတယ္။ အစိုးရက အမ်ားျပည္သူဌာနအခ်ဳိ႕ရဲ႕ အခန္းက႑ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အလားတူ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား စတင္က်င့္သံုးျခင္း၊ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ေသာ အယူအဆရဲ႕ အေရးပါမႈကို အေလးအနက္ျပဳျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသား ဗ်ဴ႐ိုကေရစီရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားေျပာင္းလဲေရးကိုလည္း အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။


သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္မႈကန္႔သတ္မႈေတြ မလုပ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လက္ရိွေငြစာရင္းလိုေငြျပမႈကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းႏိုင္သလဲ။


ဘတ္ဂ်က္သည္ အစိုးရရဲ႕ တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရိွေနစဥ္ လက္ရိွတြင္ ေငြစာရင္းလိုေငြျပမႈ ျပႆနာဟာ အစိုးရမူ၀ါဒရဲ႕ သြယ္၀ိုက္သက္ေရာက္မႈမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းကို ၾကည့္ရင္ တိုင္းျပည္ပိုမိုခ်မ္းသာလာတဲ့အတြက္ ပို႔ကုန္တိုးလာတယ္ဆိုၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီသေဘာထား အရ လက္ရိွေငြစာရင္းလိုေငြျပမႈရဲ႕ တစိတ္တေဒသက အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ဇာတ္လမ္းတပုဒ္ကို ေျပာျပေန ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ သြင္းကုန္မ်ားကို ေ၀ပံုခ်ၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟာ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အေျခခံကို စတင္တိုးခ်ဲ႕ေနစဥ္ မေ၀းတဲ့အနာဂတ္တြင္ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ေပးမယ့္ မတည္ပစၥည္းမ်ားကို ရယူေနလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြ ပိုမိုၾကြယ္၀လာတာႏွင့္အမွ် စားသံုးကုန္ပစၥည္းေတြအတြက္ ၀ယ္လိုအားႀကီးထြားလာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးစီမံခ်က္မ်ားအနက္ တခုက အဲဒီတဖက္ေစာင္းနင္း ကိစၥေတြကိုေျဖရွင္းဖုိ႔ က်ပ္ေငြနႈန္းရွင္ထားမႈကို မလဲြမေသြ ဆက္လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ဒါဟာ အစိုးရအေနနဲ႔ ေငြေဖာင္းပြမႈႏွင့္ အျခားဖိအားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအေထာက္အကူျဖစ္ပါမယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ ေငြေဖာင္းပြမႈ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေရာက္ရိွခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္တြင္ ေငြေဖာင္းပြမႈ ၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ ေငြေၾကးတရပ္ရိွမႈက ကမာၻ႕ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာေသာ တိုင္းျပည္မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါပါတယ္။ ေငြလဲႏႈန္း အရွင္ထားမႈက စီးပြားေရးဆက္လက္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ဒဏ္ခံပစၥည္းတခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ၊ ထုတ္လုပ္အား ေကာင္းေသာ စီးပြားေရးတရပ္တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကို မွန္ကန္ေသာဧရိယာမ်ားသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ  ပတ္၀န္းက်င္တိုးတက္မႈတုိ႔မွ ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွဖုိ႔ ယံုၾကည္မႈအျပည့္အ၀ရိွလာမည္ျဖစ္ပါတယ္။


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခြန္၀င္ေငြနည္းပါးေနတဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားအခြန္ အေျခစိုက္တိုးခဲ်႕ဖုိ႔ ဘယ္လိုမ်ား လုပ္ေဆာင္သလဲ။


အခြန္စည္းၾကပ္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဟာ အတြင္းက်က် ဆက္ႏႊယ္မႈရိွပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္စားျပဳမႈ ရိွထားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ အခြန္စည္းၾကပ္မႈကို ထိုက္သင့္တဲ့အဆင့္မ်ားသို႔ ေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ အရာရိွမ်ားဟာ ယခင္အစိုးရလုပ္ခဲ့တဲ့ မူ၀ါဒမ်ားအနက္အခ်ဳိ႕ကို ဆက္လုပ္ဖုိ႔ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးေနပါတယ္။ ယင္းတုိ႔အနက္ တခ်က္က ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ျဖင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ေရးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒုတိယအခ်က္က အစိုးရဟာ သူ႔ရဲ႕အခြန္စည္း ၾကပ္မႈအေျခခံကို တိုးခဲ်႕ဖုိ႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ႀကံဆေနပါ တယ္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ဖုိ႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း သိပါတယ္။ တခ်ိန္ တည္းတြင္ အမ်ားလက္ခံတဲ့ ၀င္ေငြခြန္ေပၚေပါက္ေရးက ေရရွည္ဦးတည္ခ်က္တရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသည္ ႐ိုးရွင္းၿပီး အမ်ားလက္ခံတဲ့ အႏုတ္အသိမ္းရိွေသာ အခြန္စနစ္တရပ္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ကုန္သြယ္ခြန္တိုး တက္ေရးကို အာရံုစိုက္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ အနာဂတ္တြင္ တန္ဖိုးျမင့္အခြန္ ဒါမွမဟုတ္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအခြန္ျပ႒ာန္းေရးအတြက္ အေျခခံခ်မွတ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ရာမွာ အကူအညီျဖစ္ပါမယ္။


ကုန္သြယ္ခြန္အျပင္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေျမႏွင့္ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုအခြန္ထူေထာင္မည့္ အလား အလာတရပ္ကို ေလ့လာေနပါတယ္။ အလားတူ အခြန္ေပါင္းစံုဒါမွမဟုတ္ သြင္းကုန္အေပၚ အခြန္နႈန္းထား မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္မႈဆန္းစစ္ဖုိ႔ အေလး ထားလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က တခု တည္းေသာ၊ တူညီေသာ၊ အေတာ္အသင့္နိမ့္ပါးေသာ အခြန္အတုပ္စနစ္တခုကို ခ်မွတ္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနယ္ပယ္မွာ ေရႊစည္းမ်ဥ္းက အခြန္မ်ားကို သက္သာႏိုင္သမွ် သက္သာေအာင္ေကာက္ခံၿပီး ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အလြယ္တကူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။


SM


Ref; Michael Nesbit,Analyst oxford Business Group