ရွင္းလိုက္ပါၿပီ R2P


ယခုတေလာဟိုေနရာသြားလည္း R2P ၊ ဒီေနရာသြားလည္း R2P။ တအာတည္းအာကာ၊ တတူးတည္း တူးၿပီး၊ တပီတည္းပီေနၾကသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးကလည္း နည္းနည္းဆိုမ်ားမ်ား ေျပာသည္။ ဘာမွန္းညာမွန္းမသိဘဲ ေၾကာက္သူက ေၾကာက္သည္။ ဘုမသိ ဘမသိ ေမွ်ာ္သူကေမွ်ာ္သည္၊ ေတာင္မသိေျမာက္မသိဆဲသူက ဆဲသည္။ ကိုယ္မေက်နပ္ေသာလူတစုကို လာကုတ္ေတာ့မွာပဲဟု ၀မ္းသာသူကသာသည္။ လာပါ လာပါဟု ေခၚသူကေခၚသည္။ လာရဲလာၾကည့္ဟု ေလးခြႏွင့္ ခ်ိန္သူက ခ်ိန္သည္။ မနက္ျဖန္ သဘက္ပဲ ျပည္ပႏွင့္စစ္ျဖစ္ေတာ့မလိုလို စစ္ထဲ၀င္ဖို႔ စြတ္စက္စာရင္းေပးသူကေပးသည္။ သူ႔ဟာႏွင့္သူေတာ့ ဟုတ္ေနၾကသည္။ ဒီလိုပံုႏွင့္ေတာ့မျဖစ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိစၥတခုျဖစ္လာလွ်င္ ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နနသိထားလွ်င္ ေကာင္းသည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံရာမွာ အရမ္းကာေရာ ေလွ်ာက္လုပ္၍မရ။ ထိုက္သင့္ေသာ အသိရိွရမည္။ အရမ္းကာေရာ ေၾကာက္ေနတာလည္း မေကာင္း၊ အရမ္းကာေရာ ဆဲေနတာလည္း မေကာင္း၊ အရမ္းကာေရာ ရန္လိုေနတာလည္း မေကာင္းေခ်။ R2P ဟု တြင္တြင္ေျပာၾက ေရးၾကသူမ်ားသည္ ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းတပ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔၀င္လာေတာ့ မည္ဆိုသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ဳိးကို မ်က္စိထဲေပၚလာေအာင္ ေျပာၾကေရးၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ ထိုသို႔ အၿမဲမွန္ကန္ေနသည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။


R2P ဆိုသည္မွာ အဂၤလိပ္လို Responsibility to Protect ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလို အကာအကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္ရိွျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ 2 ဆိုသည္မွာ အေမရိကန္လို to ကို တမ်ဳိးထြင္၍ေရးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသေဘာတူညီခ်က္ အပိုဒ္ ၁၃၈ ႏွင့္ ၁၃၉ တြင္ ထည့္သြင္းသေဘာတူခဲ့ေသာ အယူအဆျဖစ္သည္။ စာပိုဒ္ ၁၃၈ တြင္“ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံခ်င္းစီသည္ မိမိႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ေသာ လူအားလံုးအား လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း (genocide)၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း (war crimes) ၊ လူမ်ဳိးႏြယ္စုရွင္းလင္း သန္႔စင္ျခင္း (ethnic cleansing) ၊ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား (crimes against humanity) မွ ကာကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ ထိုသို႔ အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ အဆိုပါကိစၥမ်ားအား မျဖစ္ခင္က နည္းမ်ဳိးစံုသံုး၍ ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္းျပဳရမည္''ဟု ပါေပသည္။ တဖန္စာပိုဒ္ ၁၃၉ တြင္ ''နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးႏြယ္စုရွင္းလင္းသန္႔စင္ျခင္း၊ လူသားျဖစ္မႈကိုဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခံရျခင္းမွ ကူညီကာကြယ္ရန္ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕ႀကီးမွ တဆင့္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္အခန္း ၆၊ အခန္း ၈ တုိ႔ႏွင့္အညီ သင့္ေတာ္ေသာသံတမန္ နည္းလမ္း သံုးျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္း၊ အျခားၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ အကယ္၍သက္ဆိုင္ေသာႏိုင္ငံက သူ႔နိုင္ငံမွ လူမ်ားအား ဤရာဇ၀တ္မႈေလးမ်ဳိးမွကာ ကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရိွပါက ဤကိစၥမ်ဳိးကို အခိ်န္မီ ကူညီကယ္ဆယ္မႈျပဳရန္ နိုင္ငံမ်ားစုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွတဆင့္ ကိစၥတခုခ်င္းအလိုက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သင့္ေတာ္ေသာေဒသတြင္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္မူအရ ကိုက္ညီရမည္''ဟု ေရးထားပါသည္။


ထိုေရးသားျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ကုလသမဂၢ၏စည္းမ်ဥ္းျဖစ္သည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းအရဆိုလွ်င္ အလကားေနရင္း ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံကို ၀င္ခ်င္သလို၀င္ ထြက္ခ်င္သလိုထြက္ စိတ္႐ူးေပါက္သည့္ဘက္က ဘက္လိုက္၍ ေဆာင္ရြက္၍မရပါ။


ဤေနရာတြင္ သတိျပဳရန္မွာ R2P ကိစၥတခုေပၚလာၿပီဆိုလွ်င္ ထိုကိစၥသည္ R2P ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းရိွ၊ မရိွ ရာဇ၀တ္မႈ ေလးရပ္ (လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးႏြယ္စုရွင္းလင္းသန္႔စင္ျခင္း၊ လူသားျဖစ္မႈကိုဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ) ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ရိွ၊ မရိွကို အရင္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ OIC အပါအ၀င္ အယ္လ္ဂ်ားဇီးယား႐ုပ္သံ၊ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ (ARSA) တုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုကိစၥ ၄ မ်ဳိးထဲမွ တမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနသေယာင္ သံကုန္ဟစ္၍ ေအာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္ကေရာ၊ တပ္မေတာ္ဘက္ကေရာ ထိုကိစၥမ်ားမရိွေၾကာင္း ျပန္ရွင္းေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးအပါအ၀င္ အေနာက္နိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ethnic cleansing ေခၚ လူမ်ဳိးႏြယ္စုရွင္းလင္းသန္႔စင္ျခင္းဆိုတာကိုပဲ ေဇာင္းေပးေျပာၾကားလာတာ ေတြ႕ရမည္။


ethnic cleansing ဆိုသည္မွာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး ေနရာေဒသတခုတြင္ မေနႏိုင္ေအာင္ ေမာင္းထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က ထိုကိစၥကိုပဲအေလးေပးကာ ေျပာလာၾကပါသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ၿငိသည္ဆိုၿပီး R2P ကို အသံုးျပဳခ်င္သည့္သေဘာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ခ်င္သည့္သေဘာမ်ဳိးကို ေျပာၾကသည္။ ျပည္တြင္းမွ ဇာနည္လိုသစၥာေဖာက္မ်ား၊ ဥမၼာလို ကိုယ့္ႏိုင္ငံျပန္ေဟာင္ေနသည့္သူမ်ားကလည္း သူတုိ႔ဆရာႀကီးမ်ား သံေယာင္လိုက္ကာႏွပ္ေၾကာင္းေပး၍ ျမန္မာတုိ႔ မတရားျပဳက်င့္ေနသေယာင္ ကမာၻကို အသံထြက္ျပၾကသည္။ ယခုထက္တိုင္ ဘဂၤါလီတေယာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျပန္မလာျခင္းမွာလည္း ဘဂၤါလီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက တရား၀င္လက္ခံလိုက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုတစုကိုအဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္းဆိုေသာ စြပ္စဲြခ်က္ေျပေလ်ာ့သြားၿပီျဖစ္သည္။ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမဟုတ္ ျပန္လက္ခံေနပါသည္ဟု ျပႏိုင္သည္ႏွင့္ R2P ဆိုေသာ သူတုိ႔ဆင္ထားသည့္ခြင္ပ်က္သြားမည္ျဖစ္သည္။


ရွင္းေအာင္ေရးပါမည္။ R2P ဆိုတာႏွင့္ ေၾကာက္စရာမလိုပါ။ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ ထို႔အတူ မိမိထင္ရာစိုင္း ေလွ်ာက္လုပ္စရာလည္း မလိုပါ။ R2P ၏အဆင့္မ်ားကို ေျပာျပပါမည္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ အထက္ကျပဆိုခဲ့ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ (၄)ခုအနက္ တခုခုျဖစ္သည္ဆိုပါစုိ႔။ အဲဒါႏွင့္ ေသနတ္ေတြကိုင္၊ တင့္ကားေတြေမာင္းကာ ထိုႏိုင္ငံထဲသို႔ အခ်ဳိအေခ်ာင္၀င္သြားလုိ႔မရေခ်။ ပထမဆံုးၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္း၊ သံတမန္နည္းလမ္း၊ လူသားခ်င္း စာနာသည့္အကူအညီနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည္ (to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means) ဟု ကုလသမဂၢ ၂၀၀၅ သေဘာတူညီခ်က္ စာပိုဒ္ ၁၃၉ တြင္ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ထိုလမ္းသံုးသြယ္ပိတ္သြားမွ အျခားကိစၥ စဥ္းစားရမည္ဆိုသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သံတမန္နည္းလမ္းကို လမ္းဖြင့္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာသံအမတ္ ကုလသမဂၢတြင္ရိွသည္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ရိွသည္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ရိွသည္၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းတြင္ရိွသည္၊ ျပင္သစ္တြင္ရိွသည္၊ တ႐ုတ္တြင္ရိွသည္၊ ႐ုရွားတြင္ရိွသည္။ ကုလသမဂၢ၊ အီးယူတုိ႔ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အာဆီယံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ကိုဖီအာနန္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ထိုသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသမွ် R2P သည္ ေရွ႕ဆက္တက္၍ မရ၊ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ခံသည္။ ဟိုက သည္က ဘယ္က ညာက လွဴလိုက္ၾကေသာပစၥည္းမ်ားကိုလက္ခံကာ ျမန္မာက တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ရခိုင္မ်ား၊ ဘဂၤါလီမ်ားကို မွ်မွ်တတအကူအညီေပးေနသည္။ ထိုသို႔အကူအညီ မွ်မွ်တတ မွန္မွန္ကန္ကန္ေပးေနသမွ် အျခားနည္းလမ္းမ်ား ေရွ႕ဆက္ခြင့္မရိွ။ ဤေနရာတြင္ ျပည္တြင္းရိွ အျမင္တိမ္သူ အစြန္းေရာက္သူမ်ားက မူဆလင္မ်ား၊ ဘဂၤါလီမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအကူအညီ ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးကမ္းျခင္းကို ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ မ်က္ေတာင္ေမြးတဆံုးသာမၾကည့္ႏွင့္ မ်က္စိတဆံုးၾကည့္ရမည္။ ျမန္မာက လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား လက္ခံရယူေပးေ၀ျခင္း ရိွ၊ မရိွ ကုလသမဂၢက ၾကည့္မည္။ လက္ခံေနေသးသည္၊ သံတမန္နည္းလမ္းျဖင့္လည္း ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေနသည္ဆိုလွ်င္ R2P သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းသည့္အဆင့္မွာပဲ ၿပီးသြားေပလိမ့္မည္။


အကယ္၍ေပါ့။ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၊ OIC လိုအဖဲြ႕မ်ား၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္မွ အမတ္အခ်ဳိ႕ တိုက္တြန္းလြန္းသျဖင့္ ျပည္တြင္းကို၀င္ၿပီး ကုလသမဂၢ တပ္မ်ား၀င္ဖို႔ ၾကံစည္သည္ပဲထားလိုက္ပါဦး။ ထိုသို႔ ၀င္ခြင့္အာဏာ ဘယ္သူ႔ဆီမွာရိွသလဲဆိုလွ်င္ ကုလ သမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ (Security Council) မွာ ရိွသည္။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မဆို ဗီတိုအာဏာႏွင့္ပယ္ခ်နိုင္ေသာ နိုင္ငံႀကီး ငါးႏိုင္ငံရိွတာ စာဖတ္သူမ်ားအသိပင္ ျဖစ္သည္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ရုရွား၊ တ႐ုတ္ဟူေသာ ႏိုင္ငံႀကီးငါးႏိုင္ငံအနက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ရင္းႏီွးေသာ ဆက္ဆံေရး ရိွသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တုိ႔ကို ခြတိုက္ဆန္႔က်င္တတ္ေသာ အေလ့ရိွသည္။ သူမ်ားနိုင္ငံသို႔ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် က်ဴးေက်ာ္ျခင္းကို မေထာက္ခံေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ သံတမန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ R2P သည္ ေအာက္ေျခအဆင့္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ (with peaceful means) ဆိုေသာ အဆင့္မွာပဲတြင္ က်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားထင္ေနသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ထဲသို႔ UN တပ္မ်ား ၀င္လာဖို႔ဆိုသည္မွာ ယခုအေျခအေနအရ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ပါ။


အာဖရိကနိုင္ငံအခ်ဳိ႕လို၊ ကိုဆိုဗိုစစ္ပဲြလို၊ ရ၀မ္ဒါနိုင္ငံလူသတ္ပဲြလို တိုင္းျပည္သည္ ထိန္းမရ သိမ္းမရ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးက အျခားလူမ်ဳိးတမ်ဳိးအား ေတြ႕ရာသခၤ်ဳိင္းဓားမဆိုင္း လိုက္လံထိုးခုတ္ သတ္ျဖတ္ေနတာမ်ဳိးမွသာ R2P မူအရ UN တပ္မ်ား၀င္ ခြင့္ကိုလံုျခံဳေရးေကာင္စီက လက္ခံပါသည္။ R2P ရာဇ၀င္တြင္ လစ္ဗ်ားနိုင္ငံကို UN တပ္၀င္ေရာက္ ခြင့္သာေပးခဲ့ဖူးၿပီး ထိုသို႔ေပးလိုက္သည့္အတြက္ လူေတြကို ကာကြယ္တာထက္ Regime change ေခၚ အေနာက္တိုင္းက လိုလားေသာ အစိုးရအေျပာင္းအလဲသာ လုပ္သြားျခင္းကို ကုလသမဂၢအဖဲြ႕၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္မ်ားမ်ားက သေဘာမက်ၾကေပ။ ကုလသမဂၢရာဇ၀င္တြင္ R2P ျဖစ္ရပ္မ်ားရိွခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ သံတမန္ေရးအရ ေဆြးေႏြးျခင္းမွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ၿပီးဆံုးသြားတာမ်ားေလသည္။ R2P ျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။


ကင္ညာႏိုင္ငံ(၂၀၀၇/ ၂၀၀၈)


၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ တြင္ က်င္းပေသာ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ ကင္ညာႏိုင္ငံ၌ လူမ်ဳိးေရး သတ္ျဖတ္မႈႀကီး အဓိကရုဏ္းပံုစံျဖင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ ကီဘာကီဆိုသူက သူသမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္အႏိုင္ရေၾကာင္း ေၾကညာကာ သမၼတအျဖစ္ က်မ္းကိ်န္ခဲ့သည္။ ထိုအျပဳအမူေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတ၀န္း အဓိက႐ုဏ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး လူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ လူ ၅၀၀,၀၀၀ ခန္႔လည္း အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသည္။ အဓိက႐ုဏ္းမွာ မတူညီေသာ လူမ်ဳိးစုႏွစ္စု ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ နိုင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ Orange Democratic Movement (ODM) ႏွင့္ Party of National Unity (PNU) တုိ႔ႏွစ္ဖဲြ႕ၾကား တိုက္ခိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ဥေရာပေရးရာ၀န္ႀကီး ဘားနဒ္ကို႔ခ်္နာက အကာအကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္ရိွျခင္း (Responsibility  to Protect)ျဖင့္ အေရးယူေပးပါရန္ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီ တြင္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီသို႔ တင္ျပသည္။ ကုလသမဂၢအႀကီးအကဲ ဘန္ကီမြန္းက ႏွစ္ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ၾကရန္၊ အစိုးရတပ္မွ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တေစာင္ေၾကညာသည္။ ထို႔ေနာက္ ကုလသမဂၢအႀကီးအကဲေဟာင္းကိုဖီအာနန္ကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက လက္ခံသျဖင့္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ ညိႇႏိႈင္းေပးရသည္။ ကိုဖီအာနန္ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္း ေပးမႈေၾကာင့္ Mwai Kibaki က သမၼတရာထူး၊ Raila Odinga က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမ်ားခဲြယူကာ အဆင္ ေျပသြားသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကိုလည္း ဖဲြ႕စည္းရန္သေဘာတူၾက သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကင္ညာတြင္ R2P အဆံုးသတ္သြားသည္။


အိုင္ဗရီကို႔စ္(၂၀၁၁)


အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံမွာလည္း ၃၀-၃-၂၀၁၁ တြင္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား ထံုးစံအတိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ျပႆနာတက္ၾကသည္။ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၉၇၅ ကို ထုတ္ျပန္ၿပီး သမၼတေဟာင္းႏွင့္ သမၼတအသစ္ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏိုင္ရေသာသမၼတသစ္ Ouattara လက္သို႔ အျမန္ဆံုးအာဏာလဲႊေပးဖို႔ ကုလသမဂၢက ေတာင္းဆိုသည္။ အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ အစိုးရတြင္ အဓိကတာ၀န္ရိွေၾကာင္း ေထာက္ျပ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈတပ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ United Nation Operation in Ivory Coast ကို အိုင္ဗရီကို႔စ္သို႔ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး ေကာင္စီသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လႊတ္သည္။ သမၼတေဟာင္း Gbagbo အဖမ္းခံရသည္။ လူသားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားစဲြခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခံုရံုး ICC သို႔ အတင္ခံရသည္။


လစ္ဗ်ား (၂၀၁၁)


လစ္ဗ်ားသည္ R2P ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စစ္အင္အားသံုး ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းကို ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ပထမဆံုးခြင့္ျပဳခဲ့ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ကဒါဖီက သူ႔ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား လူမဆန္စြာသတ္ျဖတ္ေနျခင္း၊ ကဒါဖီက သံတမန္နည္းလမ္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၉၇၀ ကို ၂၀၁၁ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္တြင္ တညီတညြတ္တည္း (ကန္႔ကြက္မဲမရိွဘဲ) ခ်မွတ္ခဲ့ကာ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံကို စစ္အင္အားသံုးအေရးယူရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ လစ္ဗ်ားအာဏာပိုင္မ်ား မိမိျပည္သူမ်ားအားကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ စဲြခ်က္ျဖစ္သည္။


ကုလသမဂၢကခြင့္ျပဳသည္မွာ R2P ေခၚ ျပည္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္ရိွမႈ စစ္ဆင္ေရးျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ေနတိုးအဖဲြ႕သည္ လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ ကဒါဖီအိမ္ကိုဖိ၍ ဗံုးႀကဲကာ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ (Regime Change) ကိစၥကိုသာ ေဇာင္းေပးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟု နိုင္ငံအေတာ္ မ်ားမ်ားက ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ကဒါဖီကို ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ ရာတြင္ အရပ္သားမ်ားပါေသဆံုးေသာေၾကာင့္ အရပ္ သားမ်ားကို ကာကြယ္ေရးဆိုေသာအမည္ျဖင့္ စစ္ဆင္ ေရးလုပ္ခဲ့သည္ကို ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။


ယီမင္


ယီမင္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ သူပုန္မ်ား ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္၍ တိုက္ခိုက္ၾကမႈေၾကာင့္ ၂၀၀၅ မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ အရပ္သား ၃၂၀၀ ေသဆံုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အလြန္မ်ားျပားေသာ လူဦးေရျဖစ္သည့္ လူ ၂ ဒသမ ၄ သန္းသည္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးေသာေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရေပသည္္။ လူဦးေရ၏ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၂၁ ဒသမ ၂ သန္းသည္လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနေပသည္။ ထိုမွ် ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနေသာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔အခိ်န္အထိ R2P ေတြ ဘာေတြ မ၀င္ေသးတာ အံ့ၾသစရာေကာင္းေပသည္။ ျမန္မာသည္ ယီမင္၏ဆယ္ပံုပံုတပံုပင္ တိုင္းျပည္ပ်က္ေန ျခင္းမရိွပါဘဲ R2P ဆိုေသာစကားမ်ားကို ေျပာေနသူမ်ားမွာ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည္။ သူတုိ႔ ေစတနာသည္ မ႐ိုးသား။ ဘဂၤါလီတုိ႔ကို ဗန္းျပ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုေသာ အႀကံဆိုးမ်ားရိွေနတာ ေသခ်ာေပသည္။


ဘူရြန္ဒီ


အာဖရိကတိုက္ရိွ ဘူရြန္ဒီႏိုင္ငံတြင္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခို်းေဖာက္မႈမ်ား၊ စစ္တပ္မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးႏြယ္စု ရွင္းလင္းသန္႔စင္ျခင္း၊ လူသားျဖစ္မႈကိုဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ယေန႔ထက္တိုင္ R2P ဆိုတာျဖစ္ေပၚမလာေသးဘဲ ကမၻာက ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ပင္ရိွေလသည္။ ဤသည္မွာလည္း ထူးခ်က္တရပ္ပင္ျဖစ္သည္။


R2P ကို အားလံုးႀကိဳက္သလား။


R2P ကို မႀကိဳက္သူေတြမ်ားစြာရိွသည္။ R2P ကို ေ၀ဖန္သူမ်ားက အဓိကေထာက္ျပၾကသည္မွာ နိုင္ငံတနိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးမႈကိစၥျဖစ္ သည္။ ကိုယ့္ရႈေထာင့္ကကိုယ္ၾကည့္၊ ကိုယ့္ဘာသာ ဆံုးျဖတ္၊ ကိုယ့္ ဘာသာ၀င္ပါဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ပါရဲ႕လား၊ စြက္ဖက္ခံရေသာနိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးမႈက ဘယ္မွာလဲဟုေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီးဟာဒိဆင္းပူရီက ''လစ္ဗ်ားကိစၥမွာ R2P ဟာ ေတာ္ေတာ္နာမည္ပ်က္သြားၿပီ''ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ လစ္ဗ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးမႈႏွင့္ မပံ်သန္းရဇုန္ တဖက္သတ္ေၾကညာမႈတုိ႔ကိုလည္း ပူရီက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားနိုင္ငံကို R2P အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ စစ္ေရး၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၃ အတြင္း ကုလသမဂၢတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစား၍ အဆိုတင္ေနျခင္းကို တရုတ္ႏွင့္ ရုရွား နိုင္ငံမ်ားက ဗီတိုအာဏာသံုး၍ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားအစိုးရမ်ားက နိုင္ငံတနိုင္ငံကို အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျပ၍ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္းထက္ ဒိုင္ယာ ေလာ့ (ေခၚ) ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းကသာ ပိုမိုထိေရာက္ နိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည္။ ဆီးရီးယားေလာက္ ဆိုးရြားေသာနိုင္ငံကိုပင္ ကုလသမဂၢလံုျခံုေရးေကာင္စီ က ြ်၂ဏ ၀င္ခြင့္မျပဳလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ကေတာ့ မည္သို႔မွ် ျဖစ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါေပ။


အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လစ္ဗ်ားလို၊ အိုင္ဗရီကို့လို၊ ကင္ညာ လို၊ ယီမင္လိုအရပ္သားမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက စိတ္တိုင္းက် သတ္ျဖတ္ေနျခင္းလည္းမရိွ။ ကဒါဖီလို သံတမန္နည္းအားလံုးကိုလည္း လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းလည္း မရိွ၊ နိုင္ငံတကာမွေပးေသာ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ျငင္းပယ္ျခင္းမရိွ၊ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္မ်ားကိုလည္း စိစစ္ၿပီးျပန္လက္ခံမည္ဟု ေျပာထားသည္။ သံတမန္ေရးအရ အားလံုးႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ျဖစ္ရာ လမ္းေဘးမ်က္ လွည့္၀ိုင္းမ်ားတြင္ေတြ႕ရသလို အလံ႐ွဴးလုပ္သူက ဘင္သံေပးကာ လူစုေသာ္လည္း ပဲြၿပီးသည္အထိ အုန္းဆံႀကိဳးက ေျမြျဖစ္မသြားဘဲ အုန္းဆံႀကိဳးအျဖစ္နဲ႔ပင္ နိဂံုးခ်ဳပ္သကဲ့သို႔ OIC ႏွင့္ အေနာက္နိုင္ငံအခ်ဳိ႕က R2P ဘင္သံေပး၍ ပဲြဆူေအာင္လုပ္ၿပီး ၀ိုင္း၀န္းၾကည့္႐ႈၾကေသာ္ျငား ျခားနားေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ မည္သည့္နိုင္ငံျခားတပ္မ်ားမွ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္လာမည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ေမွ်ာ္သူ၊ မေမွ်ာ္သူအေပါင္း အား အေၾကာင္းၾကားလိုက္ရပါသတည္း။


သရ၀ဏ္(ျပည္)