ျပည္တြင္းစစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ UWSA ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ၾသဇာႀကီးထြားလာမႈ


(တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA အဖြဲ႕တို႔ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္းေဒသ၊ ျမစ္ဆံု အထက္ပိုင္းရိွ မလိချမစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း ေၾကာတြင္ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းတိုက္ခိုက္ မႈမ်ား အရိွန္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဌာန၊ အမွတ္ (၁) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕ (က . စ . ထ)မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းထြန္းေနာင္ႏွင့္ KIO ဥကၠ႒ အင္ဘန္လတို႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ယင္း ေတြ႕ဆံုပဲြျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ တ႐ုတ္ျပည္က ၾကား၀င္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ ဤအခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ ပိုင္း အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အေပၚ တ႐ုတ္ျပည္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပဲြႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ တ႐ုတ္ျပည္၏ ၾသဇာႀကီးထြားလာေနပံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Asia Times ပါ Bertil Litner ၏ China Looms Large Over Myanmar War and Peace ေဆာင္းပါးကို ေကာက္ႏုတ္ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။)


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ျပည္၏ ၾသဇာတိကၠမႀကီးထြားလာေနပါသည္။ ယင္းအခ်က္က နဂိုမူလ႐ႈပ္ေထြးၿပီးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေစပါသည္။ ျမန္မာ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အာဏာပိုင္မ်ားက တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား မစတင္မီ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။


တပ္မေတာ္က ၎သည္ ‘DDR’ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္သည္ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကား ထားသည္။ ၎တို႔မွာ disarmament (လက္နက္ဖ်က္ သိမ္းျခင္း)၊ demobilization (စစ္မႈထမ္းအျဖစ္မွ ႏုတ္ ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း)ႏွင့္ reintegration (ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း)တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ DDR ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက လက္နက္ခ်ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ၎တို႔က NCA လက္မွတ္  မေရးထိုးမီ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပရမည္ဟု တံု႔ျပန္အဆိုျပဳၾကသည္။


ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈကို အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံၾကသည္။ ၎တို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးခိုင္မာေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမုခ်လိုအပ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ဥေရာပသမဂၢ၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဂ်ပန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပံုေအာကူညီခဲ့ၾကသည္။


တဘက္တြင္ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႀကီးႀကီးမားမားရိွေနေသာ တ႐ုတ္ျပည္က ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ား တည္ၿငိမ္ေစခ်င္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္သည္။ သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္ ျဖစ္ေစခ်င္သည္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံမ်ားေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပံုစံမဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ သေဘာ ထားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အကြ်မ္းတ၀င္ရိွၾကေသာ အကဲခတ္သမား မ်ားက တ႐ုတ္ျပည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏နယ္စပ္မ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တည္ၿငိမ္မႈကို လိုလားသည္။ ယင္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္က ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္တည္ၿငိမ္မႈမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ပဲြဆက္လက္ျဖစ္ပြားၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား တ႐ုတ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ လိွမ့္၀င္လာျခင္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အက်ဳိးစီးပြားမဟုတ္သည္မွာ သိသာထင္ရွားပါ သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ DDR လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက UWSA အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ျပည္၏ လက္ရိွၾသဇာတိကၠမေလ်ာ့ပါး သြားမည္ျဖစ္သည္။


တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၎၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ကို တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္ရင္း ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေပၚရိွၿပီးသား ယင္း ၾသဇာတိကၠမကို ႏွစ္ရွည္လမ်ားအသံုးျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း၌ အဓိကအေျခစိုက္ေသာ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (၇)ဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႇနိႈင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ဧၿပီလတြင္ ယင္းအုပ္စုက ဖက္ဒရယ္သို႔ ဦးတည္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္တရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡဧရိယာအားလံုးမွ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႕မ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။


UWSA ဦးေဆာင္သည့္ FPNCC အဖြဲ႕တြင္ KIA, TNLA, SSA, MNDAA, NDAA ႏွင့္ AA အဖြဲ႕တို႔ ပါ၀င္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သည္ FPNCC အေပၚ ၾသဇာရိွသည့္ တခုတည္းေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သည္ ၎၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ FPNCC ကို ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ေနသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ၿပီးစီးေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။ ယင္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ထရီလီယံ ကုန္က်ခံအေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ 'ရပ္၀န္းတခု၊ လမ္းေၾကာင္းတခု' အေျခခံ အေဆာက္အအံုဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အဓိက ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖစ္သည္။


ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ပိုက္လိုင္းမ်ားသည္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာေနရာမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀း ကြာစြာတည္ရိွၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ မူဆလင္ ဘဂၤါလီ ၆၀၀ယ၀၀၀ ေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းက မည္သို႔ဆိုေစ တ႐ုတ္ျပည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့ သည္။ အကယ္၍ ဘဂၤါလီစစ္ေသြးျြကမ်ား အင္အားျပန္စုၿပီး လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္၏အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ထိခိုက္ႏုိင္သည္။

 


ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္၏ အႀကံအစည္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေနာက္အုပ္စု ႏုိင္ငံမ်ား အေနႏွင့္ အျပည့္အ၀နားလည္ႏုိင္စြမ္းမရိွမႈက ၎တို႔ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ အင္န္ဂ်ီအို မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဇာင္းေပးထားသည့္ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားေဘးေရာက္သြားခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားမဲေပးပိုင္ခြင့္ မရိွေသာ အုပ္စုမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ မွန္ကန္ပံုရေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္အေနာက္အုပ္စု အလွဴရွင္မ်ားက ရန္ပံုေငြေျမာက္ျမားစြာေပးအပ္ေနစဥ္ တ႐ုတ္ျပည္သည္ ၎၏ အဓိကအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အင္အားႏုိင္ငံေရးကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ကစားေနခဲ့သည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ပဲြမ်ား အျမန္ဆံုး ႏွင့္ အၿပီးသတ္ေျဖရွင္းခ်က္တရပ္ရရိွေရးသည္ တ႐ုတ္ အစိုးရ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပံုမရေပ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား မတိုင္မီ NCA လက္မွတ္ထိုးရမည္ဆိုေသာ ယခင္အစိုးရ၏ ပင္မမူ၀ါဒအား အေျပာင္းအလဲ မလုပ္ ခဲ့ေပ။ လက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳေသာအုပ္စုမ်ားက NCA ကို လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆိုေနၾကသည္။ ယင္းအေျခအေနက တ႐ုတ္ျပည္ကို အႀကိဳက္ေတြ႕ေစဖြယ္ရိွသည္။ FPNCC အဖြဲ႕တြင္ အင္အားအေကာင္းဆံုးႏွင့္ လက္နက္အေကာင္းဆံုး UWSA ကို တ႐ုတ္ျပည္၏ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္တ႐ုပ္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု မရႈျမင္သင့္ေသာ္လည္း ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ဒံုးက်ည္မ်ား၊ အေျမာက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ား အပါအ၀င္ ၎၏လက္နက္အားလံုးသည္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။


UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္နီးစပ္မႈရိွၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရထံမွ အႀကံဥာဏ္မ်ားရယူမည္မွာ သံသယျဖစ္စရာ မလိုေပ။ FPNCC ၏ တန္ျပန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆိုျပဳခ်က္ကို တ႐ုတ္အစိုးရက ႏႈတ္မွဖြင့္ဟ မေျပာေသာ္လည္း အနည္းဆံုးေတာ့ ေထာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္ ၂၄ တြင္ FPNCC က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္က ပိုမိုပါ၀င္ပတ္သက္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


အေနာက္အုပ္စုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သူ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ NGO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းအေပၚ အားကိုးေနရစဥ္ တ႐ုတ္ ျပည္သည္ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္အၿပိဳင္ ၎၏အက်ဳိးစီးပြားကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ပါ၀ါကိုလိမၼာပါးနပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ေနပါသည္။  


SM


Ref;(Asia Times: China Looms Large over Myanmar War and peace by Bertil Litner.)