ျမန္မာျပည္တကၠသိုလ္ပညာေရးသမိုုင္းေၾကာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ပညာေရး တိုးတက္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား


 ျမန္မာျပည္တကၠသိုလ္ပညာေရးသမိုုင္းေၾကာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ပညာေရး တိုးတက္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား


စာေရးသူမွာ ယခင္အပတ္မ်ားက ျမန္မာျပည္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္း ပါးမ်ားေရးသားခဲ့ပါသည္။ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေျခခံမွာ 'ပညာေရးက႑'တိုးတက္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႀကိဳးစားလိုပါလွ်င္ မိမိတို႔၏ပညာေရးစနစ္ကို စတင္ျပင္ဆင္ၾကရပါမည္။


ဤေဆာင္းပါးတြင္ ပညာေရးစနစ္တြင္ အေရးႀကီး အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ တကၠသိုလ္ပညာေရးစနစ္ကို သမိုင္းအေျခခံမွစ၍ ေဖာ္ျပပါမည္။


ျမန္မာအမ်ားစုတို႔သည္ ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္မီ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္သာ ေနထိုင္ခဲ့ၾက၍ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးျဖင့္သာ အသက္ေမြးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ပညာေရးမွာလည္း ဗုဒၶဘာသာကိုအေျခခံေသာ ဘ၀ခံယူခ်က္နွင့္ လက္ေတြ႕တြက္နည္းခ်က္နည္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းပညာေရးသည္ အဓိက ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာတို႔၏ ထိုေခတ္မွ လူ႕ေဘာင္အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ တြက္တတ္၊ ခ်က္တတ္ၿပီး ဗုဒၶ၏သြန္သင္ဆံုးမခ်က္အရ ေနထိုင္စားေသာက္ရန္ျဖစ္ခဲ့၍ ထိုပညာေရးစနစ္သည္ ထိုေခတ္ထိုအေျခအေနအရ ေကာင္းစြာဖူလံုခဲ့သည္။


၁၉ ရာစုနွစ္အလယ္မွစ၍ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ကို နိုင္ငံျခားသားမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ကိုလိုနီနိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ကိုလိုနီနိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ဆိုရာတြင္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ျဖစ္ ေပၚေနေသာစနစ္နွင့္ ထိေတြ႕မႈရိွလာခဲ့သည္ဟုလည္း သတ္မွတ္နိုင္၍ ထိုသည္မွာ ယခုေခတ္အေခၚ Globalization ၏ ပထမအဆင့္ဟု သတ္မွတ္နိုင္သည္။ ထိုအခိ်န္အခါတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ကို Civil Administration ေခၚ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးၾကရ၍ ထိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳမည့္သူမ်ား လိုအပ္လာေပေတာ့သည္။


ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳ ေသာ လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္တင္းရန္ ပထမဦးစြာအထက္ တန္းေက်ာင္းမ်ားသာ တည္ေထာင္ခဲ့၍ ထိုေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာ တည္ရိွခဲ့ၿပီး ၂၀ ရာစုနွစ္အစပိုင္းခန္႔တြင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအမ်ားစုတို႔မွာ ျဗိတိသွ်ပညာေရးစနစ္ သို႔မဟုတ္ ေခတ္ပညာ ေရးစနစ္တို႔နွင့္ မပတ္သက္ဘဲ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္သည္ အျပိုင္အဆိုင္ရပ္တည္ခဲ့သည္။၁၉၀၀ ခုနွစ္ခန္႔မွ ပထမကမၻာစစ္မတိုင္မီ ၁၉၁၄ ခုနွစ္ ခန္႔အထိ ျမန္မာအမ်ားစုတို႔၏ပညာေရးစနစ္မွာ အဓိက အားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။


ပထမကမၻာစစ္အတြင္း အခ်ဳိ႕ေသာျမန္မာတပ္ မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ ျဗိတိသွ်အရာရိွမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္၌ အေရွ့ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကရၿပီး ထူးခြ်န္ ေသာသူမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ (The Journey Outwards, Maurice Collis) ပထမ ကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးသည့္အခိ်န္မွစ၍ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ျမန္မာ ျပည္အပါအ၀င္ အိႏၵိယျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယခင္က အုပ္ခ်ဳပ္သူအရာရိွမ်ားဆိုလွ်င္ ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိးမ်ားသာ အမ်ားအားျဖင့္ထားရိွခဲ့ ေသာ္လည္း စစ္ၿပီးသည့္ ၁၉၁၇ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း ခ႐ိုင္၀န္၊ အေရးပိုင္စေသာ အထိုက္အေလ်ာက္ျမင့္မားေသာ ရာထူးမ်ားကိုေပးအပ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းမ်ားမွာ ၿဗိတိသွ်အရာရိွမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းသည္ ေငြေၾကးပိုမိုကုန္က်ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားအရာရိွမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာစကားမ်ား ကိုလည္း ကြ်မ္းက်င္ၾကေသာေၾကာင့္ ပိုမိုထိေရာက္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (Freedom at midnight by Larry Collins and Dominique Lapierre)  ပထမဦးစြာအဆင့္ျမင့္ေသာ I.C.S ေခၚ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွမ်ားကို ၿဗိတိန္မွ တကၠသိုလ္ေကာင္းႀကီးမ်ားမွ Honours Degree ဘြဲ႕ရရိွသူမ်ားကိုသာခန္႔အပ္ခဲ့၍ ေနာင္အခါ ထိုစနစ္ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းၿပီး ကိုလိုနီတကၠသိုလ္မ်ားမွ Honours Degree ဘြဲ႕ရရိွသူမ်ားကိုလည္း I.C.S အရာရိွမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၾကသည္။


တင္ျပခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ရာထူးခန္႔အပ္ေရးမူေျပာင္းသြားသည့္အတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း တကၠသိုလ္တရပ္တည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္လာေပေတာ့သည္။ ၁၉၂၀ ခုနွစ္မတိုင္ခင္က ျမန္မာျပည္တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္နွင့္ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္တို႔သာရိွၿပီး ကာလကတၱားတကၠသိုလ္မွ စာေမးပဲြမ်ားကို ေျဖဆိုရ သည္။ ၁၉၂၀ ခုနွစ္တြင္ ဥပေဒနွင့္အျပည့္အစံု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကိုတည္ေထာင္ၾကသည့္အခါ ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္သေဘာထားကဲြလဲြၾကၿပီး အမ်ဳိးသားေန႔ဟုေခၚဆိုၾကေသာ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ သည္။ ျမန္မာျပည္၏ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထိုတကၠသိုလ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့၍ ေနာင္ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ ၁၉၅၀ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္း အထူးသျဖင့္ လက္၀ဲအယူအဆရိွသူမ်ားက 'ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္'ဟု သမုတ္ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္မွာလည္း ထိုအေခၚအေ၀ၚသည္ မ်ားစြာမွားယြင္းမႈမရိွဘဲ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အဓိကလုပ္ငန္းရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ (၁) စာသင္ၾကားေသာလုပ္ငန္းစဥ္ (၂) သုေတသနလုပ္ငန္း နွင့္ (၃) ေက်ာင္းသားမ်ားစဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို ေျမ ေတာင္ေျမွာက္ေပးေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းရပ္မ်ားမရိွခဲ့ေပ။ တကၠသိုလ္ဆိုသည္မွာ ေခတ္အမီဆံုးနွင့္ အဆင့္အျမင့္ ဆံုးပညာမ်ားကို ပို႔ခ်ရမည္ျဖစ္၍ ထိုသို႔ေခတ္မီအဆင့္ ျမင့္ေစရန္မွာ သုေတသနလုပ္ငန္းရပ္မ်ားနွင့္ တဲြဖက္ၾကရပါမည္။


ထို႔အျပင္ ၿဗိတိန္မွ တကၠသိုလ္မ်ားနည္းတူ ဘြဲ႕ရရိွေရးအတြက္ စုစုေပါင္းစာသင္ႏွစ္ ၁၅ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၁၆ နွစ္၊ သင္ၾကားျခင္းအစား ျမန္မာျပည္ ၏မိဘမ်ားေတာင္းဆိုေသာ စုစုေပါင္းစာသင္နွစ္ ၁၄ နွစ္ကိုလည္း လက္ခံလိုက္ၾကသည္။ (၁၀ တန္းေအာင္ ၿပီး ၄ နွစ္) ထို႔အျပင္မ်ားစြာေသာ သင္ၾကားပို႔ခ်ရန္ ဆရာမ်ားကိုလည္း ေဈးေပါေပါႏွင့္ အလြယ္တကူရရိွႏိုင္ေသာ အိႏၵိယျပည္မွ ဆရာမ်ားကိုသာ ငွားရမ္းခဲ့သည္။ ဦးနုေရးသားေသာ 'တာေတ စေနသား'ကို ဖတ္လွ်င္ ဦးႏုကိုယ္တိုင္ အလြတ္က်က္သင္ၾကားေသာ ဆရာတဦးနွင့္ၾကံဳရပံုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္ဟု သမုတ္ျခင္းမွာလည္း တစိတ္တေဒသအားျဖင့္ မွန္ကန္ေပမည္။


ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အပါအ၀င္ အျခားကိုလိုနီ တိုင္းျပည္မ်ားမွ တကၠသိုလ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ သားဖြယ္အခ်က္တို႔မွာ တဖက္ကလည္း ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ျဖစ္ၿပီး တဖက္ မွလည္း သင္ၾကားေသာတကၠသိုလ္ဆရာမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာေပးလို ျခင္း၊ စဥ္းစားဥာဏ္ရင့္သန္ေစလိုျခင္းစေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းပါ၀င္ခဲ့သည္။


ထိုအခ်က္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ အျခား နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ အေတြးအေခၚ၊ အေျမာ္အျမင္ ျမင့္မားသူမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ရေသာ အေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ထံုးစံအတိုင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးေစခဲ့ျခင္း၊ တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္းသို႔ ရင့္က်က္ေသာ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေဟာေျပာေစခဲ့ျခင္းစေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွာ ယင္းတို႔၏ကိုလိုနီစနစ္ကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ၾကေသာ အေတြးအေခၚ၊ ျမင့္မားၾကေသာ လူငယ္ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ေပၚေပါက္ေစခဲ့ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေက်ာင္းသားဘ၀ကဆိုလွ်င္ ရင့္က်က္ေသာနိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားထံမွ မ်ားစြာေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း အတၳဳပၸတၱိမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရိွၾကသည္။ ဤသည္မွာ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီအပါအ၀င္ အျခားေသာ ကိုလိုနီနိုင္ငံမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရေသာ သဘာ၀အခ်က္၊ Paradox ေခၚ ဆန္႔က်င္ဘက္မွ ေပၚထြက္လာေသာ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။


ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ေရးရလာသည့္အခါ ျမန္မာျပည္ပညာေရးစနစ္တြင္ အေရးႀကီးအခန္းက႑တြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထင္ေအာင္သည္ ယင္းကိုယ္တိုင္ Oxford တကၠသိုလ္တြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပညာသင္ခဲ့သည့္အတြက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ကမၻာ့အဆင့္မီ တကၠသိုလ္ျဖစ္ရန္ မ်ားစြာႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး၏ အားထုတ္ခ်က္မ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ ဆရာမ်ားသည္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းရပ္မ်ားအျပင္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကိုလည္း ေရးသားၾကရမည္။ တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားသည္ နိုင္ငံျခားမွ အဆင့္ျမင့္ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားရရိွရမည္ စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာႀကီးေဒါက္တာထင္ေအာင္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဟန္႔တားလ်က္ရိွေသာအခ်က္မ်ားမွာ ထို ၁၉၅၀ ခုနွစ္ခန္႔က ျမန္မာျပည္တြင္ ပညာတတ္ဘြဲ႕ရမ်ား၊ မ်ားစြာလိုအပ္လ်က္ရိွသျဖင့္ ၿဗိတိန္ရိွ တကၠသိုလ္မ်ားကဲ့သို႔ စုစုေပါင္းစာသင္နွစ္ ၁၅ နွစ္ သို႔မဟုတ္ ၁၆ နွစ္ခန္႔ သင္ၾကားျခင္းကို မလိုက္ေလ်ာႏိုင္ဘဲ ၁၀ တန္းေအာင္ၿပီး ၄ နွစ္ျဖင့္သာ ေက်နပ္ခဲ့ရၿပီး ထူးခြ်န္ေသာသူမ်ားအတြက္သာ တနွစ္ပိုတိုး၍ Honours Degree အျဖစ္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ ၁၉၅၀ ခုနွစ္မ်ားရိွ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚမႈကို အားေပးေသာအစီအစဥ္မ်ားမွာ ဆက္လက္ရွင္သန္ခဲ့သည္။ အပတ္စဥ္ စကားရည္လုပဲြမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ အားကစားက႑တြင္ အားေပးမႈမ်ား စသည္တို႔မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ေခတ္ကကဲ့သို႔ ဆက္လက္ရွင္သန္ခဲ့သည္။


ထိုသို႔ေသာ ၁၉၅၀ ခုနွစ္မ်ားက တကၠသိုလ္ႀကီးတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအျပင္ Research ေခၚသုေတသနလုပ္ငန္းရပ္မ်ားပါ ပိုမိုတိုးခဲ်႕ရန္ ႀကိဳးစားေနခိ်န္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္တြင္ တိုင္းျပည္သည္ နိုင္ငံေရးစနစ္အေျပာင္းအလဲနွင့္အတူ ပညာေရးစနစ္သစ္တရပ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကျပန္သည္။ ထိုပညာေရးစနစ္သစ္တြင္ အေမရိကန္ရိွမ်ားစြာေသာ တကၠသိုလ္မ်ားကဲ့သို႔  Majoring System အထူး ဘာသာစနစ္သို႔ေျပာင္းလဲ၍ တကၠသိုလ္ပညာေရးစနစ္ကိုျမွင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ရိွ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဘြဲ႕ရရန္ စုစုေပါင္းစာသင္နွစ္ ၁၆ နွစ္၊ လိုအပ္၍ ျမန္မာျပည္၏ ၁၉၆၃ ခုနွစ္စနစ္သစ္မွာ ဘြဲ႕ရရိွရန္ စုစုေပါင္းစာသင္နွစ္ ၁၄ နွစ္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ (၁၀ တန္းေအာင္ၿပီး ၄ နွစ္) ၁၉၆၃ ခုနွစ္ခန္႔မွ ၁၉၇၆ ခုနွစ္ခန္႔အထိ ဆရာေဒါက္တာညီညီ ဦးေဆာင္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ပညာေရးစနစ္တြင္ ေကာင္းမြန္ ေသာအခ်က္မ်ား မ်ားစြာပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခိ်န္အခါ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကိုအစိုးရက လက္ခံ လိုက္သည့္အခိ်န္မွစ၍ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚမႈကိုအားေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားရပ္တန္႔ခဲ့ၾကသည္။ တကၠသိုလ္ ၀င္းအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာစကား ရည္လုပဲြမ်ားကို ခြင့္မျပဳေတာ့ေပ။


ထို႔အျပင္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးစနစ္မွာ က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑မရိွေတာ့သျဖင့္ ၁၉၆၈ ခုနွစ္ခန္႔မွစ၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘြဲ႕ရမ်ားမွလဲြလွ်င္ အျခားဘြဲ႕ရမ်ားမွာ ေအာက္တန္းစာေရးအလုပ္ကိုရရန္ပင္ ခက္ခဲလာေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခိ်န္အခါမွစ၍ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားတြင္ ပညာသင္ျခင္းသည္ ပညာတတ္၍ အလုပ္အကိုင္ရရိွရန္ဆိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လြန္စြာအားနည္းလာၿပီး ဂုဏ္ရိွရန္နွင့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား ရယူျခင္းသည္ အဓိကျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆရာလုပ္သူမ်ား ကလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားအလုပ္အကိုင္ေကာင္းေကာင္းမရရိွသည့္အတြက္ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေပးေသာစနစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲေတာ့သည္။


ထိုသည္မွမ်ားစြာေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ စာသင္ၾကားၾကျခင္းမွာ အစိုးရ၊ မိဘနွင့္ဆရာမ်ား ေငြကုန္၊ အခိ်န္ကုန္ပညာလည္း မ်ားစြာမတတ္၊ အလုပ္အကိုင္လည္း မည္မည္ရရမရနိုင္ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ရိွရန္ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားရယူျခင္းသည္ အဓိကဆိုေသာ ခံယူခ်က္သို႔ တစတစေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းျပည္သည္  Isolation ေခၚ အထီးက်န္ဘ၀သို႔ သက္ဆင္းခဲ့ျခင္းမွာ ပညာေရးစနစ္တြင္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၆ ခုနွစ္ ၀န္းက်င္အခိ်န္မွစ၍ ၆ နွစ္ခန္႔ စမ္းသပ္ၾကျပန္ေသာ Regional College စနစ္မွာ ျမန္မာတကၠသိုလ္ပညာေရးစနစ္တခုလံုး၏ အဆင့္အတန္းကို မ်ားစြာက်ဆင္းေစခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ ထိုအခိ်န္တြင္ ဆရာညီညီ၏  Majoring System  ပညာေရးစနစ္မွာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာရိွခဲ့ေသာ္လည္း မလိုအပ္ပါဘဲ ထို  Regional College စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့၍ ေက်ာင္းသားမ်ား စာသင္ၾကားမႈ ေလ်ာ့နည္း၍ နစ္နာခဲ့ၾကရျပန္သည္။     


ထိုသို႔ ျမန္မာျပည္ရိွ တကၠသိုလ္မ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးျပင္္္ဆင္ၾကရင္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကလည္း မၾကာမၾကာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားေပၚေပါက္ၾက၍ တကၠသိုလ္ ပညာေရးစနစ္ႀကီး ကိုလြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ဆရာႀကီးေဒါက္တာထင္ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ 'တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ကမၻာ့ အဆင့္အတန္းမီရန္ သုေတသနလုပ္ငန္းရပ္မ်ားနွင့္ ပူးတဲြရမည္'ဆိုေသာ Regional College စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ၁၉၇၆ နွစ္ေနာက္ပိုင္း လံုး၀နည္းပါးေပ်ာက္ကြယ္သြားေပၿပီ။ တဖန္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲႏွင့္တဲြဖက္၍ တကၠသိုလ္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္ျခင္း၊ ထို႔ေနာက္ အဘက္ဘက္မွ ေ၀ဖန္ျခင္း ခံေနရျခင္းမ်ားကို အဖတ္ဆယ္ၾကရန္ ျမန္မာျပည္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္လည္း Master, Ph.D. စေသာ အဆင့္ျမင့္ဘြဲ႕မ်ားလည္း ပို႔ခ်ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ဤစီမံခ်က္တြင္ နိုင္ငံျခားမွေဒါက္တာဘြဲ႕ရခဲ့ေသာ္ လည္း စာသင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းမျပဳခဲ့သူ စာေရးသူတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ ပညာရွင္မ်ားကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္၍ပါ၀င္ေစခဲ့သည္။ ထိုအခိ်န္မွစ၍ စာေရးသူသည ္တကၠသိုလ္အသိုင္းအ၀ိုင္းသို႔ ေရာက္ ရိွခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစာေရးသူတို႔ ပံ့ပိုးသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာဘြဲ႕ရအားလံုးတို႔မွာ အဆင့္ျမင့္သည္ဟု ဆရာအျဖစ္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ခဲ့သူအေနႏွင့္ မေျပာလိုပါ။ အဆင့္ျမင့္ေသာ၊ ေတာ္ေသာသူမ်ားရိွခဲ့သကဲ့သို႔ အဆင့္ နိမ့္မ်ားလည္း မ်ားစြာပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ စာတမ္းမ်ားမွာ ကူးခ်ထားျခင္း၊ ခပ္ဆင္ဆင္ထပ္ဆင့္ ပြားထားျခင္းမ်ားလည္းရိွေၾကာင္း ၀န္ခံအပ္ပါသည္။ စာေရးသူအေနနွင့္ အဓိကအားမရမႈမွာ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာထင္ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ 'တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမီရန္ သုေတသနလုပ္ငန္း ရပ္မ်ားႏွင့္ ပူးတဲြရမည္'ဆိုေသာ ရည္မွန္းခ်က္မွာ မရရိွခဲ့၊ သေဘာမေပါက္ခဲ့ၾကပါ။ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား၊ ပါေမာကၡႀကီးမ်ား၊ (စာေရးသူကိုတိုင္သင္ၾကား ပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ပါေမာကၡႀကီးမ်ား၊ အပါအ၀င္) Research publications ေခၚ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ေမးသည့္အခါ အမ်ားစုမွာ မရိွၾကေပ။ အမ်ားစုမွာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလုပ္ငန္း ရပ္မ်ားအျပင္ သုေတသနလုပ္ငန္းရပ္မ်ား ပူးတဲြပါ၀င္မည္ဆိုသည္ကိုပင္ မသိၾကေပ။ ဘြဲ႕ဒီဂရီႀကီးမ်ား ႀကီးမားစြာရိွၾကေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာစာတမ္းမ်ားမွာ အဆင့္မမီျခင္း၊ ကူးခ်ထားျခင္း၊ ခပ္ဆင္ဆင္ ထပ္ဆင့္ပြားထားျခင္းႏွင့္ အဆိုးဆံုးအေျခအေနမ်ားတြင္ အျခားေသာပညာရွင္မ်ားက ေငြေၾကးရယူ၍ ေရးသားၾကျခင္းတို႔ကိုပင္ ေတြ႕ရိွရသည္။ 


ယခုအခါတကၠသိုလ္ပညာေရးစနစ္နွင့္ပတ္သက္ ၍ စာေရးသူအယူအဆအရ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းရပ္မ်ား ကို လက္ခံအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေပသည္။


(၁)     တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားကိုကမၻာ့ အဆင့္အတန္း မီေစရန္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေတြးအေခၚ ရင့္က်က္ေစရန္၊ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားပါ၀င္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။


(၂)     တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားတြင္ တိုင္းျပည္လိုအပ္ခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳနိုင္မည့္ သုေတသနလုပ္ ငန္းရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။


(၃)     နွစ္စဥ္ေက်ာင္းသားေပါင္းမ်ားစြာကို လက္ခံ၍ အက်ဳိးမရိွေသာ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားေပးျခင္းမွ တိုင္းျပည္ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္းသာ အဆင့္အတန္းမီ ပညာတတ္ဘြဲ႕ရမ်ားကို လက္ခံေမြးထုတ္သင့္သည္။


(၄)     နွစ္စဥ္မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာပညာမ်ား သင္ေပးေသာ အဆင့္ျမင့္ Professional degree colleges ေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္၍ ထိုလက္ေတြ႕ပညာရရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တိုင္းျပည္၏ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ ညိွနိႈင္း၍ ေမြးထုတ္သင့္သည္။


(၅)     တကၠသိုလ္ပညာေရးစနစ္အျပင္ ၁၀ တန္း အဆင့္ရရိွၿပီးသူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္သားမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို ေမြးထုတ္ေသာ Vocational Education ေခၚ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား တိုးခဲ်႕သင့္သည္။ (ထိုအစီအစဥ္ဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းတြင္သက္သက္ ပညာသင္ၾကားျခင္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕နွင့္ စာေတြ႕တဲြဖက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္)


ဤတြင္အေရးႀကီးဆံုးျဖတ္ရန္အခ်က္မွာ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္တကၠသိုလ္ပညာေရးစနစ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခံယူခ်က္ပင္ ျဖစ္ရေပမည္။ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ စာသင္ၾကျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔နိုင္ငံ၊ မိဘနွင့္ ဆရာမ်ားေငြကုန္၊ အခိ်န္ကုန္ၾကပါသည္။ ထိုသည္မွာ ဘြဲ႕၀တ္စံုနွင့္ဧည့္ခန္းတြင္ခိ်တ္ထားေသာ ဓာတ္ပံုထားရိွရန္ထက္ ဘြဲ႕ယူစာသင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္နွင့္ တိုင္းျပည္ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ဳိးရိွရေပမည္။ ယခုစနစ္၊ ယခုအေျခအေနမွ မိမိတို႔႐ုန္းထြက္ၾကရန္ Political Will ေခၚ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ဇဲြႏွင့္ဆႏၵရိွရန္ လိုအပ္ပါမည္။ လုပ္ငန္းရပ္ အားလံုးမွာ ထို Political Will ရိွလွ်င္၊ အမွန္ကို အမွန္ျဖစ္ရန္ ရင္ဆိုင္ေသာသတိၱရိွလွ်င္ လိုေသာပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရေပမည္။


ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္