ေက်ာင္းသား၀တၱရား


အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီး ရိွတ္စပီးယားက ကမၻာ့အလံုးစံုသည္ ဇာတ္ခံုမွ်သာတည္းဟု မိန္႔ျမြက္ဖူး၏။ ထိုကမၻာ့ဇာတ္ခံုတြင္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အရြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အတန္းအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ကိုယ့္အခန္း ကိုယ္ကိုင္၍ ဇာတ္နိုင္ေအာင္ ခင္းသြားရေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ သိၾကားတတ္ေသာ အခိ်န္အရြယ္မွစ၍ ေသသည္ထိေအာင္ မိမိ၏ အလုပ္၀တၱရားအျဖစ္ရိွ၏။ ထို၀တၱရားကို ေက်ပြန္မွသာလွ်င္ ေလာက၌၊ လူျဖစ္က်ဳိးနပ္ေပမည္။ ကမၻာ၏ ေနာင္ေခတ္အေမြခံျဖစ္ၾကေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၊ ေက်ာင္းသားတို႔မွာလည္း အထူးသျဖင့္ အသက္ ၁၆ နွစ္၊ ၁၇ နွစ္မွ အထက္သို႔ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာလည္း အဆိုပါ၀တၱရားဥပေဒမွ မကင္းလြတ္ၾကေခ်။ ယင္းသို႔ျဖစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသား၏ ၀တၱရားသည္ အဘယ္နည္း။


          အျမင္က်ယ္က်ယ္၊ ၾကည့္ေလ့ရိွေသာ သူတို႔သည္ ေက်ာင္းသားဆိုသည္မွာ အတန္းစာက်က္၍ စာေမးပဲြေအာင္႐ံုမွ်ဟူေသာ အမ်ားအယူအဆ၏ တိမ္ျခင္း၏အျဖစ္ကို သိရိွၾကေလျပီ။ ထိုအယူအဆကား ေခတ္ေနာက္က်သည့္ အယူမွ်သာျဖစ္ေပသည္။


          ပညာေရးကို ကြ်မ္းက်င္ေသာ ကမၻာ့ပညာရိွတို႔ သည္ ေလာကေရး၊ ဓမၼေရးျပႆနာအရပ္ရပ္တို႔ကို စိစစ္ေ၀ဖန္ေျဖရွင္းတတ္သာ ပညာမွစာအုပ္ေပစာကို အံ၍ရေသာ အမွတ္သညာနွစ္ရပ္ကို ခဲြျခား၍ ထားေလ သည္။ စာေမးပဲြကို ေအာင္ျမင္သူသည္ ေလာကစစ္ပဲြတြင္လည္း ေအာင္ျမင္နိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရိွသည္ဟု မုခ်ဆတ္ဆတ္ မဆိုသာေခ်။ ဤသို႔လွ်င္ စာေမးပဲြ၏ အေၾကာင္းသနစ္ကို ေဖာ္ထုတ္လာၾက၏။ An examination of examinations စာေမးပဲြမ်ား၏ အက်ဳိးအျပစ္ စစ္ေဆးခ်က္ဆိုေသာ စာအုပ္တြင္ ဤအခ်က္ကို ရွင္းလင္းျပသထားေပ၏။ စာေမးပဲြတခု၏ အေျဖစာရြက္မ်ားကို စာစစ္သူအမ်ဳိးမ်ဳိးအား စစ္ေဆးေစရာ အေျဖတခုတည္းကိုပင္ အမွတ္ေပးပံုျခင္း မတူသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ တဖန္ စာစစ္သူ တဦးတည္း ၎တႏွစ္ခန္႔က ဖ်က္ခဲ့ေသာ အေျဖကို ေနာက္ထပ္စစ္ေဆးသည့္အခါ ပထမအမွတ္ေပးပံုနွင့္ ေနာက္တခါ အမွတ္ေပးပံုျခင္းမွာ ကြာျခားသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ကမၻာေက်ာ္ ျပဇာတ္ေရးဆရာ ဘားနဒ္ေရွာကလည္း တရံေသာအခါက အတန္းထဲတြင္ ထိပ္က်ေသာ ေက်ာင္းသားသည္ ေလာကတြင္ ေအာက္ဆံုးထစ္ ေရာက္တတ္သည္ဟု မိန္႔ဆိုဖူး၏။


ဤတြင္ ကမၻာေက်ာ္ စာေရးဆရာႀကီး၏ ၎ေရးသားသျဖင့္ ယံုၾကည္ရမည္ဟု မဆိုလို။ သို႔ရာတြင္ ၎ကား အေၾကာင္းမဲ့မေရးသားရာ။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရကား ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ ကမၻာ့ရာဇ၀င္တြင္ သာဓက အေထာက္အထား မ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းက်ေရာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ စာေမးပဲြမ်ားတြင္ ထိပ္တန္းက်သူခ်ည္း မဟုတ္ေပ။ ဥပမာ အနည္းငယ္ထုတ္ျပရေသာ္ ယခုေခတ္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းသမားမ်ားတြင္ ဟစ္တလာ၊ မူဆိုလီနီတို႔သည္ ေက်ာင္းမွပင္ ေကာင္းစြာမေနခဲ့ၾကရေပ။ မဟတၱမဂႏၵီသည္လည္း ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ ေရာက္ဖူး႐ံုမွ်ရိွ၍ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေနစဥ္အခါက ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ မရိွေခ်။ ဂ်၀ါဟာလ္လာေန႐ူးသည္လည္း အဂၤလန္ျပည္ရိွ နာမည္ေက်ာ္ေက်ာင္းနွင့္ တကၠသိုလ္တို႔မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့လင့္ကစား ေက်ာင္းသားအျဖစ္ျဖင့္ မ်ားစြာမထူးခြ်န္လွ။ ဘီေအဂုဏ္ထူးတန္းတြင္ ဒုတိယ တန္းမွ်သာ ရေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအခါက ၎အထက္ ပထမရခဲ့ေသာသူတဦးမွာ ရန္ကုန္တြင္ ပါေမာကၡတဦးအျဖစ္ျဖင့္ ၎ကဲ့သို႔ ေက်ာ္ၾကားျခင္း မရိွေပ။ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဂိုးလ္စမစ္၊ ဆာ၀ါလတာစေကာ့ စေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔မွာလည္း ေက်ာင္းေနစဥ္က ထူးခြ်န္ျခင္း မရိွ။ ဆာ၀ါလတာ စေကာ့မွာမူ လူ႔ငႏြားဟုပင္ ဆရာ၏ အေခၚခံရေလသည္။ ဤကား ဥဒါဟ႐ုဏ္ကို အက်ဥ္းမွ် သ႐ုပ္ေပၚေအာင္ ျပလိုက္ျခင္းေပတည္း။ ဤသို႔ ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းကိုစစ္လွ်င္ လူသားတဦးတေယာက္၏ တန္ဖိုးကို မည္မွ်ရိွသည္ဟု ခိ်န္ဆရန္ တထစ္ခ် သတ္မွတ္ထားေသာနည္း မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။


          စင္စစ္ေသာ္ကား ေက်ာင္းတြင္ တခါမွ်မေနဖူး၍ စာတလံုးမွ် မသင္ဖူးသူပင္ ပညာရိွျဖစ္နိုင္၏။ ဤကား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းကို အလြန္ဆိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ယခုကမၻာေပၚမွာရိွသည့္ စာအုပ္အားလံုးသည္ အရင္းစစ္လွ်င္ ေလာက၏အေၾကာင္းကို အမ်ဳိးမ်ဳိးမွတ္သားခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုမွတ္သားခ်က္မ်ားကို ေရးသူမ်ား၏ အာေဘာ္၊ ၎တို႔ေရးရာေဒသ၊ ေရးသည့္အခိ်န္ကာလ စသည္တို႔ကိုၾကည့္၍ ေ၀ဖန္ၿပီးလွ်င္ ေလာကအလုပ္ ၀တၱရားတြင္ သံုးစဲြတတ္မွသာ စာတတ္အမွန္ ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ စာမတတ္သူသည္ ေလာကအမွတ္အသားေကာင္းမြန္၍ ေနရာခ်တတ္ပါလွ်င္ စာတတ္ေနရန္ မလိုေခ်။ ထိုေၾကာင့္ပင္ မူဆိုလီနီက ၎၏ အတၱဳပၸတၱိတြင္ ကြ်နု္ပ္ဖတ္ခဲ့ေသာ အႀကီးဆံုးေသာ စာအုပ္ကား ကြ်နု္ပ္ေနခဲ့၊ ေနဆဲေသာ ေလာကႀကီးပင္တည္းဟု ေရးထား၏။ ထိုကဲ့သို႔ စာအုပ္ေပစာမွ ေက်ာ္လြန္ေသာပညာကို အဘယ္သို႔ရအံ့နည္း။


          ထိုပညာစစ္ကို ရရန္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးရန္လို၏။ ဤအခ်က္ကို ပညာေရးကြ်မ္းက်င္သူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက Academic Freedom ပညာသင္ၾကားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ဟု ေခၚေ၀ၚၾက၏။ ဤအခ်က္ကား ကမၻာ့ရာဇ၀င္ကို တမ်ဳိးတမည္ ေျပာင္းလဲြေစသည့္ ရီေနဆန္႔နွင့္ ရီေဖာင္ေမရွင္း ေခၚ ေခတ္သစ္၀ါဒ ေလာကဓာတ္ပညာ ျပန္႔ပြားရာ အေၾကာင္းရင္းတည္း။ ဤအခ်က္ကား ကြ်နု္ပ္တို႔၏ ေဂါတမဘုရားသခင္ ေဟာၾကားေသာ ကာလမသုတၱန္ သေဘာအရပင္တည္း။         


          ထိုလြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာေျပာဆို ေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္လိုေသာစိတ္ရိွရမည္ဆိုရာတြင္ ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ မိမိထင္ရာ ေတြးေတာေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ေလာကရိွ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေရတြင္းထဲရိွ ဖားသူငယ္ကဲ့သို႔ ေန၍ မျဖစ္ေပ။ တဦးႏွင့္တဦး ကူးလူးဆက္ဆံရေလသည္။ ယခုေခတ္အခါတြင္ ဤသို႔ ကူးလူးဆက္ဆံျခင္းမွာ ပိုမို၍ပင္ နယ္က်ယ္လာေလသည္။ ယခု အတိုင္းတိုင္း၊ အျပည္ျပည္ ၾကံဳေတြ႕ေနရ ေသာ ရွားပါးေရးေခတ္သည္ ထိုဥပေဒကို လြန္ဆန္၍ ကိုယ့္ဘက္ကိုယ့္သေဘာကိုသာ ျမင္ေသာ၊ ၀ါဒေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကမၻာစစ္ႀကီး၏ ပဲ့တင္သံ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရာ လူတိုင္းလူတိုင္း တဦးနွင့္တဦး အေပါင္းအသင္း သမဂၢရိွမွသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အယူအဆ၊ အမွတ္အသားတို႔ကို ေတြ႕ျမင္သိရိွရ၍ ပိုမို အျမင္က်ယ္လာနိုင္ေလသည္။ သို႔ . .. အျမင္က်ယ္မွ တဦးကိုတဦး အနာခံတတ္ျခင္း၊ ေစာင္မကူညီတတ္ျခင္း၊ အေျပာအဆို၊ အေနအထိုင္ ျပဳျပင္လာျခင္း စသျဖင့္ ေလာကလူလုပ္တတ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရနိုင္ေလသည္။


          ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ကူးလူးဆက္ဆံ အျမင္သန္ေအာင္ေက်ာင္းမ်ား တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားထားျခင္း၊ အသင္းအပင္းမ်ားေထာင္ျခင္း စသည္တို႔ ျပဳၾကရေလသည္။ သို႔ရာတြင္ အေပါင္းအသင္း သမဂၢအတြက္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ မေျပာရ၊ မဆိုရ၊ မလုပ္၊ မေဆြးေႏြးရလွ်င္ မ်က္စိပိတ္ထားသည္နွင့္ တူျပန္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂ ဖက္၊ ၂ ခ်က္စံု မွ ပညာေရးအစစ္ မည္ေလသည္။


          တဖန္ ယေန႔ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နက္ျဖန္ ျပည္ႀကီးသားမ်ား ျဖစ္ၾက၏ဟု ဆို႐ိုးစကား ရိွ၏။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္ႀကီးသားတို႔၏ အဂၤါလကၡဏာတို႔နွင့္ညီေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္နည္း၊ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္နည္း၊ စကားေျပာနည္း၊ စည္းကမ္းေသ၀ပ္နည္း၊ ကိုယ္လက္က်န္းမာေရး စသျဖင့္ နည္းမ်ဳိးစံုေအာင္ အသင္းအပင္းမ်ား၊ ရဲတပ္မ်ား၊ ကစားနည္းမ်ားကို ထြင္ၾကရ၏။ ထိုမွ်မက ယခုအခါ တႏိုင္ငံႏွင့္ တနိုင္ငံမွာ ခဲြစပ္၍ မျဖစ္နိုင္။ တ႐ုတ္ ျပည္၊ စပိန္ျပည္၊ ပါလက္စတိုင္းျပည္တြင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ဤတိုင္းျပည္ကို လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ လူသတၱ၀ါတို႔အားလည္းေကာင္း မည္သို႔မည္ပံု ထိခိုက္ မည္ဟု သိႏိုင္ေအာင္ ကမၻာ့အေျခကိုလည္း မိမိရရ သိရန္လို၏။ ဤသည္တို႔ကား အၾကမ္းမွ် ေက်ာင္းသားတို႔ ျပဳလုပ္ရမည့္ ၀တၱရားမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ ကမၻာရိွ ေက်ာင္းသားအေပါင္းတို႔သည္ လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္၍ စစ္မက္တားျမစ္ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ပေပ်ာက္ေရး အေၾကာင္းစနစ္ကို ရွာေဖြေနၾက၏။ အေျခ အထူးမလွေသာ စပိန္ျပည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္တို႔တြင္ ေက်ာင္းသားတို႔မွာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေနၾကရ၏။ ထိုေၾကာင့္ အခိ်န္နွင့္အခါအေလ်ာက္လည္း ေက်ာင္းသား၏ ၀တၱရားလည္း ကဲြလာ၏။ ဤျပဆိုခဲ့ျပီးေသာ ေက်ာင္းသား၀တၱရားအားလံုးကို သိျမင္သည္နွင့္အညီ ေနာင္ေခတ္ ဗမာျပည္ကို ဖန္တီးမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ ယခုလူမ်ားကဲ့သို႔ မညီညြတ္ မလုပ္တတ္၊ မကိုင္တတ္ မျဖစ္ရေအာင္ ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအသင္းႀကီးကို အထင္အရွား တည္ေထာင္ထား၏။ ထို အသင္းကို ၀င္ေရာက္အားေပးရန္မွာ ေက်ာင္းသားတိုင္း တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ရိွေသာ သူတိုင္းတို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားပင္တည္း။


ေမာင္ေအာင္ဆန္း၊ ဘီ-ေအ


ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ၊ 


သမဂၢအသင္း ဥကၠ႒