ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တိုးခ်ဲ႕ရန္ သင့္၊ မသင့္


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စတုရန္းမိုင္ ၈၀ ခန္႔ရိွခဲ့ရာ ထိုေနာက္ပိုင္းမ်ားစြာ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ရာ ယခု စတုရန္းမိုင္ ၃၁၆ ရိွပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ခန္႔ အတြင္း ၄ ဆခန္႔ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတဖန္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ၾကရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ ရိွၾကျပန္သည္။စဥ္းစားၾကရန္မွာ မိမိတို႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပၾကပါသလား၊ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာေနရာမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုအေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီးပါၿပီလား၊ လြန္ ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုးပြားလာေသာလုပ္ငန္းရပ္ မ်ားအတြက္ ေျမလြတ္မ်ားမရိွေတာ့၍ တိုးခ်ဲ႕ရန္ စဥ္းစားၾကသလားစေသာ အေမးမ်ားကို ေျဖဆိုၾကရပါမည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါတို႔မွာ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ သေဘာတူၾကမည္ဟု ယူဆပါသည္။


၁။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ ေန႔စဥ္ ေရဂါလန္သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေပးေ၀လ်က္ရိွသည္။ ထို ပမာဏမွာ ပံုမွန္စံႏႈန္းအတိုင္း လူတဦးေန႔စဥ္ ဂါလန္ ၃၀ ႏွင့္တြက္လွ်င္ လံုေလာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ မိသားစု (၁ ဒသမ ၁)သန္းခန္႔မွ (သုည ဒသမ ၃၃) သန္းခန္႔ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ဆိုေသာ္ (၂၈ ရာ ခိုင္ႏႈန္း) ခန္႔သာလွ်င္ Connections ေခၚ အိမ္အထိ ေရဆက္သြယ္မႈရရိွၾကသည္။ အျခားေသာ (၇၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း)တို႔မွ အမ်ားစုမွာ ေျမေအာက္ေရ အစရိွသည္ တို႔ကို အသံုးျပဳၾကရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္စာရင္းအရ ျဖစ္ပါသည္။


၂။ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးတြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မိသားစု (၁ ဒသမ ၁)သန္းခန္႔မွ (သုည ဒသမ ၆၆) သန္းခန္႔ေသာ အိမ္ေထာင္စု၊ (၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) ခန္႔သာ Meter Boxေခၚ လွ်ပ္စစ္ပံုးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ရရိွၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္စာရင္း ျဖစ္ပါ သည္။


၃။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မိုးတြင္းခိ်န္ခါ ေရႀကီးသျဖင့္ လူမ်ားေနထိုင္ သြားလာေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေနၾကရပါသည္။ က်န္းမာေရးတြင္လည္း ထိခိုက္ၾကပါသည္။


၄။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာေန႔ရက္မ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာစီးဆင္း မႈေႏွးေကြးျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္သြားလာရသူ မ်ားမွ အထူးသျဖင့္ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ ဘတ္စ္ ကားျဖင့္ သြားလာၾကရေသာ လူထုတို႔သည္ ေန႔စဥ္ ခရီးသြားခိ်န္ အသြားအျပန္ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီခန္႔အထိ အခိ်န္ယူခရီးသြားလာၾကရပါသည္။ အလုပ္လုပ္ခိ်န္ ၈ နာရီႏွင့္ေပါင္းစပ္လွ်င္ ေန႔စဥ္ ၁၂ နာရီခန္႔ မိသားစုႏွင့္ ခဲြခြာေနၾကရသည္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာစီးဆင္းမႈေႏွးေကြးျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ စြမ္းအင္ပိုကုန္ျခင္း၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈတိုးပြားျခင္းတို႔သည္လည္း တဲြဖက္ပါ၀င္လာေတာ့သည္။


၅။ မိမိတို႔တြင္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားရိွေသာ္လည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ စြမ္းအားမွာ ေန႔စဥ္ခရီးသည္မ်ား၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွပါသည္။ ဤအခ်က္သည္လည္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာစီးဆင္းမႈေႏွး ေကြးျခင္းတို႔ကို ထပ္ဆင့္ပံ့ပိုးလ်က္ရိွသည္။ ဤသည္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္စာရင္းျဖစ္ပါသည္။


၆။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ေဈးမ်ား၊ ဆိုင္မ်ားစေသာ စီးပြား ေရးအေဆာက္အအံုမ်ားမွ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရိွေသာ ဆူးေလဘုရားပတ္၀န္းက်င္ရိွ ၿမိဳ႕ထဲပိုင္းႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဗဟန္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္စေသာ ၿမိဳ႕အတြင္းပိုင္းဇုန္မ်ားတြင္ စုျပံုေနရာယူထားၾကသည္။ ထိုသည္ကို အေျခခံ၍ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူတို႔သည္ ထိုၿမိဳ႕ထဲပိုင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕အတြင္းပိုင္းသို႔ ေန႔စဥ္သြားလာၾကသျဖင့္ ထိုေနရာမ်ားသို႔ ဦးတည္ေသာလမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုလမ္းေၾကာသြားဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ အလုပ္သြား အလုပ္ဆင္းခိ်န္မ်ားတြင္ အထူးပိုမို က်ပ္တည္းၾကသည္။


၇။ ထိုသည္၏ အဓိကအေၾကာင္းတရပ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ လူဦးေရမွ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္သာ ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုႀကီးမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾက၍ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အျခား ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ထိုအခ်က္မွာ လမ္းေဘးေဈးသည္မ်ား ေပါမ်ားျခင္းကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳ လ်က္ရိွသည္။


၈။ စက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္မွာ စက္မႈေျမကြက္ေဈးမ်ားႀကီးျခင္း၊ စြမ္းအင္ရရိွရန္ ခက္ခဲျခင္းစေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ စက္မႈေျမကြက္ေဈးမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တဧကခန္႔ရိွ ေျမတကြက္လွ်င္ သိန္း ၅၀၀၀ အထက္ရိွသည္။ စက္မႈေျမကြက္မ်ားေဈးႀကီးေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမကြက္ ေပါင္းတေသာင္းေက်ာ္ရိွၿပီး ထိုမွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သည္ အသံုးမျပဳ လစ္လပ္လ်က္ရိွသည္။ စက္မႈက႑တြင္ လုပ္သားအင္အားတိုးပြားရန္ လစ္လပ္လ်က္ရိွေသာ စက္မႈေျမကြက္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ျခင္း၊ စက္မႈေျမကြက္သစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ စြမ္းအင္တပ္ဆင္ၿပီး စက္မႈေျမကြက္မ်ားကို အမွန္တကယ္ အသံုးခ်မည့္သူမ်ားကို စာခ်ဳပ္ျဖင့္ သက္သာေသာေဈးျဖင့္ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းစသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။


၉။ Solid Waste Disposal ေခၚ အမိႈက္ စြန္႔ပစ္ေရးတြင္လည္း အမိႈက္မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ အမိႈက္မွေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ေရးစေသာ ေခတ္မီအက်ဳိးရိွ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးခ်နိုင္ျခင္း မရိွေသးဘဲ ေရွးနည္းျဖစ္ေသာ စုပံုစြန္႔ပစ္စနစ္ကိုသာ အသံုးခ်ေန ၾကရသည္။ စုပံုစြန့္ပစ္ေနရာ အခက္အခဲႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈျပႆနာမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လ်က္ ရိွသည္။


၁၀။ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ေရးတြင္ပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ပလတ္စတစ္ေရပုလင္းမ်ားကို စည္းကမ္းမရိွ စြန္႔ပစ္ၾက၍ ေရေျမာင္းမ်ားပိတ္ဆို႔ေလ့ရိွၿပီး ၿမိဳ႕တြင္း ေရႀကီးေရလံွ်ျခင္းကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳလ်က္ ရိွသည္။


၁၁။ အိမ္ရာက႑တြင္ ေျမေဈးသည္ပံုမွန္မရိွပါဘဲ အတက္အက်မ်ားသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးစရိတ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တန္ဖိုးႀကီးေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းတို႔ကို ႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းၾကရ၍ ႏိုင္ငံျခားေငြ အတက္အက်ေပၚတြင္ မူတည္၍ ျဖည္းညင္းစြာသာ တက္လ်က္ရိွသည္။ ယခု ၂၀၁၆ ခုေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ေျမေဈးမ်ားက်ဆင္းၿပီး တိုက္ခန္းမ်ားလည္း အေရာင္း ခက္လ်က္ ရိွသည္။ ထိုသည္ႏွင့္တဲြဖက္၍ ေဆာက္လုပ္ ေရးက႑မွ လုပ္သားမ်ား အလုပ္အကိုင္အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရိွသည္။


၁၂။ ပညာေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ အသက္(၅ မွ ၉)ႏွစ္ရိွေသာ ကေလးမ်ား (၃ ဒသမ ၅၄၂)သိန္းခန္႔ရိွၿပီး ထိုမွ(၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)သို႔ မဟုတ္ (၃ ဒသမ ၃၆၇)သိန္းသည္ ေက်ာင္းတက္ၾကသည္။ အသက္(၁၀ မွ ၁၃)ႏွစ္ရိွေသာ အလယ္တန္းအဆင့္ တက္သင့္ေသာကေလး (၃ ဒသမ ၂၈၂) သိန္းခန္႔ရိွၿပီး ထိုမွ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ (၂ ဒသမ ၃၂၆)သိန္းသည္ ေက်ာင္းတက္ၾကသည္။ အသက္ (၁၄ မွ ၁၅)ႏွစ္ရိွေသာ အထက္တန္းအဆင့္ တက္သင့္ေသာ ကေလး (၁ ဒသမ ၈၇၅) သိန္းခန္႔ရိွၿပီး ထိုမွ (၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) သို႔မဟုတ္ (သုည ဒသမ ၉၅၃) သိန္းသည္ ေက်ာင္းတက္ၾကသည္။ အသက္(၁၀ မွ ၁၅)ႏွစ္ရိွၿပီး အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း တက္သူ ကေလးေပါင္း (၃ဒသမ၂၇၉)သိန္းအတြက္ အခန္းေပါင္း ၆၁၁၃ ရိွ၍ ပ်မ္းမွ်တခန္းလွ်င္ ၅၃ ဦးႏႈန္းျဖင့္ သင္ၾကားေနရသည္။ အမွန္စင္စစ္ အခ်ဳိ႕လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တခန္းလွ်င္ လူဦးေရ (၇၀-၈၀) လည္းရိွသည္။ ျမန္မာျပည္၏ ရိွသင့္ေသာႏႈန္းမွာ တခန္းလွ်င္ ေက်ာင္းသား ၄၀ ျဖစ္၍ ယခုအေျခအေနအရ အခန္းေပါင္း (၂၀၈၄) သို႔မဟုတ္ အခန္း ၂၀ ရိွေသာ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၄ ေက်ာင္း လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။


၁၃။ ေက်ာင္းမ်ားလိုအပ္ခ်က္မွာ လက္ငင္း အေျခအေန၏ လိုအပ္ခ်က္သာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းမတက္ ေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေနာင္တိုးပြားလာမည့္ကေလး မ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မပါ၀င္ေသးေပ။ေနာင္ ေသာအခါအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မွာ ယခုေက်ာင္း တက္ႏႈန္းကို အေျခခံပါလွ်င္ ယခုေက်ာင္းတက္ေနေသာ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ကေလးေပါင္း (၆ ဒသမ ၆၅)သိန္းခန္႔ရိွ၍ ႏွစ္စဥ္(၂ဒသမ၅) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ တိုးပြားလ်က္ရိွသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းသားေပါင္း (၁၆၆၀၀)ခန္႔ စာသင္ခန္းေပါင္း ၄၁၅ ခန္းခန္႔ အခန္း ၂၀ ရိွေသာ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ႏွစ္စဥ္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။


၁၄။ ၿမိဳ႕လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈသည္ ေတာင္ ဘက္ႏွင့္အလယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ လြန္စြာျမင့္မား၍ အေရွ႕ဘက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္ဒဂံု၊ ေျမာက္ ဒဂံု၊ ဒဂံုအေရွ႕ႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လူဦး ေရသိပ္သည္းမႈမ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းသည္။ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အလယ္ဘက္ျခမ္းတို႔တြင္ စတုရန္း ၁ မိုင္ လူဦးေရ (၅၀၀၀၀- ၁၀၀၀၀၀) ခန္႔ရိွ၍ အေရွ႕ဘက္ရိွ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ် ၇၀၀၀) ခန္႔သာ ရိွသည္။


၁၅။ တိုးခ်ဲ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္း၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ ေရႊျပည္သာႏွင့္ လိႈင္သာယာတို႔ တြင္ လူဦးေရ (၁ ဒသမ ၇)သန္းခန္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လူဦးေရ၏ (၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) ေနထိုင္လ်က္ရိွသည္။ ထိုလူထု မွာ ေရရရိွေရး၊ လွ်ပ္စစ္ရရိွေရး၊ ေရႀကီးေရလံွ်ျခင္း၊ ေန႔စဥ္သြားလာေရးစသည္တို႔တြင္ အမ်ားဆံုးခံစား ရေသာအုပ္စု ျဖစ္သည္။ (အေသးစိတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ားမွာ ဤေဆာင္းပါး၏ အတိုင္းအတာအရ ခ်န္လွပ္ရပါမည္)


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တိုးခ်ဲ႕ရန္ သင့္၊ မသင့္


အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္တို႔မွာ အက်ဥ္းခ်ဳံး ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထု ေန႔စဥ္သိရိွစဥ္ ခံစားေနၾကရေသာ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ယခင္ အစိုးရမ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ေသာ ေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဦးစားေပးအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးအတြက္ နိုင္ငံေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားလည္းရိွၿပီး ျပႆနာအမ်ားစုတို႔မွာ သင့္ေတာ္ေသာ တန္ဖိုးျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အခိ်န္အတြင္း ေျဖရွင္းနိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးရမည့္အစား ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တိုးခ်ဲ႕ေရးကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို ဆႏၵရိွၾကေသာသူမ်ား၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ေျမေဈးေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ယခု ႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုးပြားလာေသာလုပ္ငန္းရပ္မ်ားအတြက္ ေျမလြတ္မ်ားလိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္မည္ဟု ယူဆ ပါသည္။ ထိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၾကၿပီး အသံုးမျပဳေသာ ေျမလြတ္ေပါင္းမ်ားစြာရိွပါသည္။ ထိုေျမလြတ္မ်ားတြင္လည္း အမ်ဳိးအစားေပါင္းမ်ားစြာရိွပါသည္။ ထိုသည္တို႔ တြင္ (၁) ထိုစဥ္အခါက ေျမသိမ္းခဲ့ၿပီး အသံုးမျပဳေသးေသာေျမမ်ား (၂) ထိုစဥ္အခါက ေျမသိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ားကို ဥပေဒအရ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးရေသးေသာေျမမ်ား (၃) အခ်ဳိ႕ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ထိုပုဂၢလိကကုမၸဏီတို႔ အသံုးမခ်ေသာေျမမ်ား (၄) တရားမ၀င္၀ယ္ယူေရာင္းခ်ေနၾက ေသာေျမမ်ား စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွၾကပါသည္။ ရရိွေသာ စာရင္းမ်ားအရ ထိုထိေရာက္စြာ အသံုးမခ်ေသာ ေျမမ်ားမွာ ဧက ၁၈၀၀၀ ခန္႔ရိွပါသည္။ ၿမိဳ႕တိုးခ်ဲ႕ ၾကျခင္းမျပဳလုပ္မီ ယခုလက္ရိွေျမလြတ္မ်ားကို အသံုးခ်ရန္ ဦးစားေပးသင့္ေပသည္။ ၿမိဳ႕တိုးခ်ဲ႕ၾကျခင္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ငါး၊ ပုစြန္ ေမြးျမဴေရးစသည္တို႔အတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာေျမမ်ားကို သိမ္းယူၾကရပါမည္၊ လမ္းသစ္မ်ား၊ တံတားမ်ား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားပါသည္။


အထက္တြင္တင္ျပခဲ့ေသာ ထိေရာက္စြာအသံုး မခ်ေသာ ေျမဧက (၁၈၀၀၀) ခန္႔ဆိုသည္မွာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္၊ ေနာင္ေပၚေပါက္ လာမည့္ဟံသာ၀တီေလဆိပ္သြားလမ္း၀န္းက်င္၊ ေနရာေကာင္းမ်ားတြင္ ရိွပါသည္။ ေျမေဈး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေျမသစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္လိုလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မွာ ႏွစ္စဥ္ဧက (၅၀၀-၁၀၀၀)ခန္႔သာျဖစ္ၿပီး တင္ျပေသာ ၿမိဳ႕တြင္းလစ္လပ္ေသာေျမမ်ားကို အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၁၀-၁၅ ႏွစ္ခန္႔အတြက္ လံုေလာက္ေပသည္။


ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းႏွင့္ ဌာနေပါင္းစံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္


ဤေဆာင္ပါးအတြင္း တင္ျပခဲ့သည္မ်ားမွ ေကာက္နုတ္ခ်က္ခ်နိုင္သည္မွာ (၁) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ရြာ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း က႑တရပ္ႏွင့္တရပ္ ဆက္ စပ္ပတ္သက္ေနမႈကို အေရးမမူခဲ့ဘဲ ျပႆနာမ်ားကို သီးျခားအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္း (၂) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ႏွစ္တို ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ားမရိွခဲ့ျခင္း (၃) ထို႔ေၾကာင့္ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ စီမံကိန္းမရိွ၊ အထိန္းအကြပ္မရိွျဖစ္ေပၚ ေနၾကျခင္းဟူေသာအခ်က္ ၃ ခ်က္ဆိုလွ်င္ သေဘာတူၾကမည္ဟု ယူဆပါသည္။ မိမိတို႔တိုင္းျပည္သည္ ယခုအခါ တဦးတေယာက္က ဆံုးျဖတ္ေသာစနစ္မွ အမ်ားျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ သူတို႔က အမ်ားျပည္သူအတြက္ လုပ္ကိုင္ဆံုးျဖတ္ေသာစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနေသာအခိ်န္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခိ်န္ အခါတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ တိုင္းျပည္ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာရွင္ေပါင္းစံုဌာန ေပါင္းစံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။


လူဦးေရျဖန္႔ျဖဴးမႈပံုစံမ်ားတြင္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ ကဲ့သိုေသာဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည္တို႔မွာ Primate Cities ေခၚလြန္စြာႀကီးမားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းႏွင့္ Agglomeration Areas ေခၚ ႀကီးမားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၀န္းက်င္တြင္ သိပ္သည္းမႈ အလြန္ျမင့္မားေသာ ပူးကပ္လ်က္ရိွေသာ ၿမိဳ႕မ်ားေပၚေပါက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုဧရိယာမ်ားသည္ လူအမ်ားက်န္းမာေရးႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလထုႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားေပၚေပါက္လ်က္ရိွသည္။ အကယ္၍သာ မိမိတို႔တျပည္လံုးလႊမ္းျခံဳေသာ လူဦးေရ ျဖန္႔ျဖဴးမႈစီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရိွပါဘဲ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းႏွင့္ေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားက မိမိေဒသမ်ား အတြင္းၿမိဳ႕မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ၾကပါလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္ ၀န္းက်င္၊ မနၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္တို႔သည္ ထို Agglomeration Areas ေခၚ သိပ္သည္းမႈအလြန္ ျမင့္မားေသာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလထုႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားေသာ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ျဖစ္ေပၚေပေတာ့မည္။


တတိုင္းျပည္လံုး တမ်ဳိးသားလံုး လိုအပ္ခ်က္ ရႈေထာင့္မွစီမံကိန္းမ်ား


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္အနံွ႔အျပား ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြၾကပါလွ်င္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕၊ ကိုယ့္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုသာ သီးျခားမၾကည့္ဘဲ တတိုင္းျပည္လံုး၊ တမ်ဳိးသားလံုးလိုအပ္ခ်က္ရႈေထာင့္မွလည္း သံုးသပ္ၾကရန္လည္း အေရးႀကီးေပသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ မနၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တို႔ထက္ ၄ ဆခန္႔ႀကီးၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊အစရိွသည္ျဖင့္ ျပည့္စံုၿပီး အျခားေသာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ အစစအရာရာ ခ်ဳိ႕တဲ့လ်က္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွပါလွ်င္ ေရရွည္တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကိုလည္း ထိခိုက္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသည္တို႔ကို အေျခခံ၍ ျမန္မာျပည္ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ဌာနေပါင္းစံုပါ၀င္၍ National Human Settlements Strategy and  Plan  ေခၚ ျမန္မာျပည္ လူေနၿမိဳ႕ရြာျဖန္႔ျဖဴးမႈနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ စီမံကိန္းေရးကို စတင္ေရးဆဲြၾကရပါမည္။


ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္